Valikko

rss Nyheter

30.10.2017

Motionskampanj för lågstadie-elever startar 6.11!

Bildningssektorn i Grankulla ordnar i samarbete med andra sektorer en motionskampanj för lågstadieelever under tiden 6.11–26.11.2017. Under kampanjen samlar eleverna motionspoäng för varje timme som de använder för motion.

Syftet med kampanjen är att uppmuntra eleverna att röra på sig på alla sätt. De får motionspoäng för såväl utomhus- som inomhusmotion.  

För kampanjen har skapats en app i vilken eleverna matar in sina dagliga motionsprestationer. Med hjälp av appen kan eleverna följa hur motionspoängen samlas klassvis och göra jämförelser mellan skolorna. Man får motionspoäng för utelekar, promenader, cykling, skolresor till fots eller med cykel, inomhusmotion, utomhusmotion, sparkbrädesåkning osv.

Målet för ettorna och tvåorna är att få ihop 84 poäng under 3 veckor. För barn i åk 3-6 är målet 100 poäng. Poängsättningen har räknats ut så att man för att uppnå målet måste röra på sig mångsidigt och på ett åldersanpassat sätt minst 1–2 timmar per dag.  I motionskampanjen har man beaktat och poängsatt också skolresor till fots eller med cykel, som alltid ger 2 poäng. Att ta sig till skolan för egen maskin är ett utmärkt sätt att öka barns och ungas dagliga motionsdos. Ur lärandets synvinkel är det bra att på morgonen aktivera hjärnan och gå eller cykla till skolan, och på eftermiddagen sitter en skön motionsstund väl före läxläsningen. Aktiv motion på skolresorna ger också social, ekonomisk och miljömässig nytta.

Under de senaste 30 åren har finländska barns och ungas kondition i form av uthållighet försämrats, och fetman har ökat. Övervikt i barndomen och ungdomen följer ofta med när man blir vuxen.
De finländska motionsrekommendationerna uppmanar skolelever att röra på sig mångsidigt minst 1,5–2 timmar/dag. Enligt studier som gjorts uppfyller ungefär hälften av alla lågstadieelever och bara hälften av högstadieeleverna minimirekommendationen för motionsaktiviteter. Uppföljningsstudier ger vid handen att aktiv motion som barn och ung förutsäger aktivitet också som vuxen.

En aktiv livsstil har en avsevärd inverkan på såväl den fysiska som den mentala hälsan i alla livsskeden. Grunden för en god hälsa skapas dock redan i barndomen. Ju tidigare man riktar uppmärksamheten till motion eller brist på motion, desto hållbarare är resultaten.

Kämpa på allihop!


Tillbaka till rubrikerna