Valikko

rss Nyheter

22.08.2017

Inomhusklimatet i Mäntymäen koulu – lägesrapport

Staden publicerar nedanstående information med anledning av de senaste dagarnas diskussioner på nätet om inomhusluften i Mäntymäen koulu.

Vårdnadshavare till elever i Mäntymäen koulu samt anställda vid skolan har varit i kontakt med stadens förvaltning under åren 2015 och 2016 angående inomhusluften i skolan. Kontakterna har förmedlats till samhällstekniska sektorn, som har vidtagit åtgärder. Inomhusklimatet i Mäntymäki har behandlats i stadens arbetsgrupp för inomhusklimat. Rektorn har informerat vårdnadshavarna och personalen om frågor kring inomhusklimatet samt om åtgärderna.

Sisäilmainsinöörit Oy gjorde undersökningar av inomhusluften i skolans D-flygel under hösten 2016. Samtliga rekommendationer som gavs i rapporten uppfylldes genom fortsatta åtgärder under vintern 2016–17.

Dessutom gjorde hälsoinspektören 26.1.2017 en inspektion som ska göras med tre års mellanrum i Mäntymäen koulu. I inspektionen beaktades bl.a. tidigare inspektionsberättelser, de symtom som personal och elever haft, utförda undersökningar av inomhusklimatet samt genomförda åtgärder. De åtgärder som rekommenderades i rapporten genomfördes under våren 2017, och ärendet har behandlats i arbetsgruppen för inomhusklimat möten under våren. Hälsoinspektören rekommenderar fortsatta undersökningar utöver de hustekniska besiktningar som gjorts tidigare, och beställandet av dessa behandlas i arbetsgruppens för inomhusklimat följande möte 5.9. De fortsatta åtgärder som mötet beslutar om kommer att vidtas omedelbart.

Innehållet i undersökningar som gjorts av inomhusluftkonsulter
 • I utrymmena utfördes en sensorisk, erfarenhetsbaserad undersökning av inomhusluften. Inga betydande brister uppdagades.
 • Tidigare utlåtanden om fuktmätningar i golvkonstruktionen genomgicks.
 • Granskning av utvändiga konstruktioner, bl.a. marklutningar, regnvattenavlopp mm. samt behövliga kartläggningar av konstruktionerna. I ytterväggarna konstaterades inga tecken på fuktskador. Fuktsensorn visade inga förhöjda fuktvärden i ytterväggarna. Ovanpå golvbeläggningen gav fuktsensorn s.k. normala värden. I tidigare fuktmätningsrapporter har det inte heller noterats några avvikande värden.
 • Mätningar av differenstrycket mellan inomhus- och utomhusluften under ca 1 veckas tid med kontinuerliga loggrar. Tryckskillnaden mellan utomhus- och inomhusluften uppmättes i fem olika klassrum. I regel hade klassrummen en aning undertryck i förhållande till utomhusluften. Detta är bra med tanke på den fukttekniska funktionen. Vid för stort undertryck kan det komma in orenligheter med luftströmmar genom otäta punkter i konstruktionerna. Undertrycket kan minskas genom att reglera till- och frånluftsmängderna, men förhållandena utomhus (främst vindriktning och  styrka) inverkar ändå tidvis betydligt tryckförhållandena över klimatskalet. Skolan har kontinuerlig ventilation, som förhindrar betydande undertryck utanför utrymmenas användningstider.
 • Prov på flyktiga organiska föreningar (VOC) i inomhusluften och golvbeläggningen. VOC-föreningar frigörs från byggnadsmaterial, om materialet blivit fuktigt eller annars börjat brytas ned. VOC-föreningar kan också frigöras från nya inrednings- och byggnadsmaterial. Effektiverad ventilation och högre temperatur inomhus är enkla sätt att snabbare vädra ut flyktiga föreningar ur en byggnad (nybyggnader, efter renoveringar). Det kan vara nödvändigt att undersöka halten av VOC-föreningar i inomhusluften, om det förekommer lukter eller användarna får symtom såsom huvudvärk eller irritation i de övre andningsvägarna, ögonen och slemhinnorna. Luftproverna samlades med en luftpump på ca 1 meters höjd. Ovanpå golvbeläggningarna togs proveerna direkt på obruten yta med hjälp av en glaskupa och ett aktivt kolfilter.  Proverna analyserades i MetropoliLabs laboratorium i Helsingfors. Enligt provresultaten var de totala VOC-halterna (TVOC) i inomhusluften sedvanliga vid provtagningstillfället, och det förekom inga avvikande halter av enskilda föreningar.
 • Utredning av luftläckage i ytterväggens isoleringsskikt i klassrummen 108 och 109 och dammprover från dessa klassrum. I samband med den senaste renoveringen av objektet förnyades tilluftsanläggningarna, medan frånluftskanalerna är gamla. Kanalerna och filtren rengörs regelbundet. I klassrummen togs två avtorkningsprover, i vilka man analyserade halten av industriella mineralullsfibrer. Proverna togs på nedfallsytor i klassrummen 108 och 109. Proverna har analyserats i Labroc Oy:s laboratorium i Esbo. Inga betydande halter av mineralullsfibrer kunde konstateras i proverna.
 
Undersökningsrapporten rekommenderade följande fortsatta åtgärder, vilka alla har genomförts under vintern 2016–17
 • Separat bedömning av tilluftskanalernas renhet.
 • Fogarna mellan ytterväggen och golvet i klassrummen 108 och 109 bör tätas bättre.
 • Tilluftens funktion i klassrum 110 bör granskas.
 • Det lösa damm som samlas på de sneda undertaken i korridoren bör avlägsnas då och då.
 • Anslagstavlorna i linoleum i korridorerna bör bytas ut mot modeller som inte avger lukt.
 • Ventilationen bör vara kontinuerlig också i fortsättningen.
 • De varor i ett skåp i undervisningsförrådet 121 som kontaminerats med mikrobrelaterad lukt bör rengöras noga, om man vill att de ska bli ”luktfria”.
 
Fastighetsenheten får talrika meddelanden om misstänkta problem med inomhusluften just under denna tid av året, då utomhusluften så här i augusti är varm och fuktig, vilket gör att man ofta upplever även inomhusluften som tung och ventilationen som otillräcklig.

Vänligen kontakta skolhälsovårdaren gällande symtom hos elever och förtagshälsovården om symtom hos personal. Så här kan man säkerställa att arbetsgruppen för inomhusklimat får behövlig information och vi kan reagera så snabbt som möjligt på problemen.

Vi kommer att informera om fortsatta åtgärder senast 8.9.2017.


Tomi Salminen, byggchef (fornamn.efternamn@grankulla.fi)
Keijo Fonselius, underhållsingenjör (fornamn.efternamn@grankulla.fi)
Sari Aarniokoski, undervisningschef (fornamn.efternamn@grankulla.fi)
Jarmo Ranta, rektor vid Mäntymäen koulu (fornamn.efternamn@grankulla.fi)Tillbaka till rubrikerna