Valikko

rss Nyheter

23.12.2016

Huvudstadsregionens äldreråd tar ställning till lagutkastet om landskapens äldreråd

Huvudstadsregionens äldreråd, dvs. äldreråden i Esbo, Helsingfors, Vanda och Grankulla, har gett ett ställningstagande till utkastet till regeringspropositionen.

Äldreråden i huvudstadsregionens understöder förslaget om att landskapet ska tillsätta ett äldreråd för att trygga möjligheterna för deltagande och påverkan för den äldre befolkningen. Däremot tar äldreråden ställning till följande punkter i lagutkastet.

Den mandattid på ett år som föreslås är en alltför kort tid för en planmässig och stringent verksamhet. Det bör i lag föreskrivas om en mandattid på två eller fyra år.

Enligt lagutkastet är äldrerådens mötesarvoden motiverade men underkastade prövning. Äldreråden anser att skäliga mötesarvoden och ersättningar ska betalas till alla medlemmar i de organ som landskapet tillsätter.

Enligt äldreråden ska det i lag föreskrivas att landskapets äldreråd sköter de uppgifter som ett äldreråd har enligt den gällande äldreomsorgslagen, men tillämpade på landskapsnivå. I synnerhet bör dessa uppgifter inkludera möjligheter att delta i planering som gäller äldre invånare och i utvärdering och övervakning av äldreomsorgens kvalitet och omfattning. Dessutom bör det stadgas om att äldrerådets medlemmar har yttrande- och närvarorätt vid olika nämndmöten.

Eftersom äldrerådets uppgifter är förvaltningsövergripande anser äldreråden att alla kommuner ska ha ett äldreråd även i framtiden. Trots att social- och hälsovårdsärendena överförs till landskapen kommer kommunens äldreråd att alltjämt handha flera uppgifter som främjar hälsa och välmående, till exempel inom stadsplanering, kultur, utbildning, motion och i tekniska sektorn.

BILAGA:

Ställningstagande av huvudstadsregionens äldreråd till organiseringen av landskapens äldreråd.

 

Upplysningar:
Esbo äldreråd
äldrerådets ordförande Olli Männikkö
tfn 0400 607 081
olli.mannikko@pp.inet.fi


Tillbaka till rubrikerna