Valikko

rss Nyheter

02.03.2017

Grankullas resultat för 2016 klart positivt tack vare markförsäljningsvinster

Grankulla stads bokslutsprognos för 2016: Utmärkt resultat till följd av exceptionellt stora markförsäljningsvinster och flera poster av engångskaraktär


Enligt en nästan slutgiltig bokslutsprognos kommer stadens bokslut för 2016 att uppvisa ett överskott på ca 6,5 miljoner euro. Resultatet enligt prognosen är det bästa på mer än tio år för en räkenskapsperiod. Den största enskilda orsaken till det utmärkta resultatet är exceptionellt stora markförsäljningsvinster, där bland annat försäljningen av Bredaporten 5 ingår. Markförsäljningsvinsterna inbringade sammanlagt ungefär 9 miljoner euro i överlåtelsevinster, jämfört med en genomsnittlig årlig nivå på 1–2 miljoner euro under 2011–2014.

Utöver de stora markförsäljningsvinsterna inverkade ett antal poster av engångskaraktär på räkenskapsperiodens resultat, bland andra 0,3 miljoner euro i återbäring för den specialiserade sjukvården för år 2015, rättelser av skatteredovisningarna 2015 (1 miljon euro), samt nedskärningen av semesterpenningarna enligt konkurrenskraftsavtalet, som ger upphov till en inbesparing på ca 0,3 miljoner euro redan i bokslutet för 2016.

Utöver yttre faktorer har resultatet också påverkats av Grankulla stads egna åtgärder för att utveckla verksamheten och de personalpolitiska lösningarna. Sektorerna har tack vare sträng hushållning lyckats bromsa utgiftsutvecklingen. Trots att resultatet är bättre än väntat ligger Grankulla stads ekonomi ännu långt ifrån strukturell balans. Utvecklingen är dock på väg åt rätt håll.

- Resultatet i sig är utmärkt och bidrar till att öka på det ackumulerade överskottet som är bra att ha under de kommande årens utmaningar, men då man bedömer resultatet kan man inte bortse från att om man räknar bort markförsäljningsvinsterna av engångskaraktär så visar resultatet ett underskott på mer än 2,5 miljoner euro. Om man utöver markförsäljningsvinsterna också drar av posterna av engångskaraktär, som återbäringen för den specialiserade sjukvården, rättelserna av skatteredovisningarna, samt engångsposterna enligt konkurrenskraftsavtalet, så visar resultatet redan 4,1 miljoner euro underskott, konstaterar stadsdirektör Christoffer Masar.

- Jag vill framföra mitt varmaste tack till stadens personal för ett gott samarbete och en öppenhet för förändringar. När situationen har krävt det har ni lyckats genomföra både små och stora omläggningar i verksamheten enligt behov och tack vare det har de senaste årens alltför snabba utgiftsutveckling kunnat bromsas, åtminstone för stunden. Jobbet med sparåtgärderna har kommit igång, och jag är övertygad om att vi med fortsatt gott samarbete och genom att fortsätta att utveckla våra rutiner och hushålla med resurserna kan bli av med hela det strukturella underskottet i ekonomin. Då är vi bättre rustade för bl.a. de ekonomiska utmaningar som vårdreformen kan föra med sig, säger stadsdirektören.

Måttlig ökning i verksamhetsutgifterna
Grankulla stads verksamhetsintäkter är sammanlagt ca 21,3 miljoner euro (av vilket markförsäljningsvinsterna utgör cirka 9 miljoner euro). Jämfört med 2015 ökade verksamhetsintäkterna med 15,3 %. Verksamhetsutgifterna uppgick till sammanlagt 71,2 miljoner euro, en ökning på 0,8 procent jämfört med 2015. Verksamhetsbidraget var avsevärt bättre än i den ändrade budgeten. Med utgångspunkt i förhandsuppgifterna om bokslutet kommer budgeten för 2017 att ses över.

År 2016 ökade skatteredovisningarna med ca 3,9 miljoner euro jämfört med 2015 och överskred budgeten med närmare 1,9 miljoner euro. Skatteredovisningarna för 2015 var för låga jämfört med den slutförda beskattningen och rättelserna för skatteredovisningarna 2015 ökade skatteintäkterna för 2016. Sådana rättelser för 2016 förväntas inte uppkomma i skatteintäkterna för 2017. Statsandelarna sjönk återhållsamt med 20 000 euro jämfört med föregående år, men de förutspås sjunka med ytterligare 1,4 miljoner euro för 2017 och ligga ca 1,15 miljoner euro på minus.  
bokslut2016 resultat

Mer information:
- stadsdirektör Christoffer Masar, tfn 050 411 0163, christoffer.masar@grankulla.fi
- ekonomidirektör Mikael Boström, tfn 050 377 1228, mikael.bostrom@grankulla.fi
Tillbaka till rubrikerna