Valikko

rss Nyheter

11.05.2015

Grankulla har fått ett bildningspolitiskt program

Grankullas Bildningspolitiskta program styrs av de strategiska insatsområden som Grankulla stadsfullmäktige slagit fast för bildningssektorn för den pågående fullmäktigeperioden:
-  skolor och daghem som föregångare i metropolområdet
- barns och ungas välfärd
- levande tvåspråkighet.

Det bildningspolitiska programmet utgör hela bildningssektorns lokala utvecklingsplan i enlighet med Utbildningsstyrelsens anvisningar och anger riktlinjerna för framtida verksamhet och åtgärder. De planutkast som Grankulla stad tagit fram har använts som exempel i den nationella utvecklingsprocessen.

Utbildning och kompetens har en stark koppling såväl till samhällsekonomin som till individens inkomstnivå, hälsa, välfärd och samhälleliga engagemang. Kultur ger mervärde till livet, samhället och ekonomin. Ungdoms- och idrottspolitiken spelar en central roll när det gäller att utveckla beredskap som är nödvändig med tanke på delaktighet, social gemenskap och demokrati.  På grund av de knappa resurserna krävs ett djärvare grepp än hittills och förmåga att fatta beslut i ett osäkert läge. Man bör känna till de krav som digitaliseringen medför samt kunna förnya sig och ändra ledarskapet, organisationen och serviceproduktionen.

Bildningssektorn satsar på att vara en föregångare

Koko Hela Grani är ett engagerande och framtidsorienterat utvecklingsprojekt för 2014–2016. Projektet är gemensamt för hela Grankullas bildningssektor. Utvecklingsprojektet siktar på att göra Grankulla till en upplevelse- och lärmiljö som alla Grankullabor upplever som sin egen och som svarar mot det livslånga lärandets behov. Arbetet med läroplanerna och gymnasiestrategin är vid sidan av projektet Koko Hela Grani särskilt viktiga insatsområden. Kultur- och fritidstjänsterna utvecklas med hjälp av tjänstedesign och i samarbete med föreningar.

Barns och ungas välfärd främjas genom ett omfattande multiprofessionellt samarbete. Viktiga områden för bildningssektorn under denna period är ungdomsgarantin, elev- och studerandevården och skolhälsoarbetet.

Under 2015 utarbetas ett tvåspråkighetsprogram för bildningssektorn. Angelägna insatser är bl.a. arbetet för att utveckla tandemundervisningen i samarbete mellan det finska och det svenska gymnasiet samt språkbadsundervisningen enligt den nya läroplanen.

Fullmäktige godkände 27.4. det bildningspolitiskta programmet för Grankulla för åren 2014–2016.


Bildningspolitiskt program 2014 - 2016 (pdf) (636.7 KB)
Bilaga - Åtgärder (pdf) (265.3 KB)

 


Tillbaka till rubrikerna