Valikko

rss Nyheter

04.11.2015

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis beslutar om samarbete under slutet av året

Den frivilliga kommunstrukturutredningen mellan Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis är på väg att utmynna i ett samarbetsavtal mellan kommunerna. Syftet med samarbetsavtalet är att utvidga och förtäta dels det inbördes samarbetet mellan kommunerna, dels samarbetet mellan kommunerna i fråga, Helsingforsregionen och staten. Kommunerna ska bl.a. arbeta för en ökad tyngd för området inom metropolområdet och för utvecklandet av de västliga utvecklingskorridorerna samt förtäta samarbetet vid intressebevakningen gällande social- och hälsovården.
Styrgruppen behandlade på tisdagen 3.11.2015 utredningsrapporten och utkastet till samarbetsavtal. Ärendet kommer ännu att behandlas i kommunernas styrelser och fullmäktige före årsskiftet.
 
Enligt utredningen kommer Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis att sträva efter tätare samarbete inom markanvändning, boende och trafik. En gemensam strategi för tillväxt och servicenätverk gör det möjligt att både effektivera nätverket av verksamhetslokaler och planera högklassiga kollektivtrafikförbindelser samt utveckla knutpunkterna i en nätartad stadsstruktur. Gemensamma utvecklingskorridorer är Västmetron, Kustbanan, Västbanan, ringvägarna, Hangö–Hyvingebanan, Åboleden, stamväg 51 och riksväg 25 Hangö–Hyvinge.
 
Inom social- och hälsovården brottas alla kommuner med hållbarhetsunder¬skottet, behovet att dämpa kostnadstrycket samt utvecklandet av kundorienterade tjänster. Gemensamt ordnade social- och hälsovårdstjänster skulle göra det möjligt att arbeta fram ett nytt servicekoncept som en del av den nationella vårdreformen. Den nya jourenhet som byggs vid Jorv och det nya sjukhuset i Esbo kommer att möjliggöra produktion av gemensam jourservice dygnet runt för de nu aktuella kommunerna inom primärvården och den specialiserade sjukvården från början av 2017. I och med Jorvs blivande campus kan man reformera undersökningen, vården och särskilt rehabiliteringen av seniorer.
 
Bildningssektorns volymmässigt största tjänster, småbarnspedagogiken och den grundläggande undervisningen, är lagstadgade tjänster som enligt bestämmelserna ska erbjudas som närservice. Invånarna i kommunerna inom utredningsområdet har redan nu till stora delar öppen tillgång till grannkommunernas tjänster. Samarbetet kan ändå förbättras i många delområden inom bildningen.
 
Ända sedan utredningen startade har Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis i första hand strävat efter att främja det inbördes samarbetet. Utredningsarbetet har stärkt och förbättrat samarbetet mellan beredarna och de sakkunniga i kommuner¬na, och åtskilliga möjligheter att utveckla samarbetet inom olika sektorer har lyfts fram.
 
De två arbetsgrupperna, som bestod av kommundirektörerna respektive förtroendevalda, gick under två och ett halvt år igenom teman som anknyter till kommunreformen och följde för sin egen del hur utredningen avancerade. Samarbetet föreslås fortsätta.
 
Närmare information:
Jukka Mäkelä, Esbo stad, tfn 046 8773953
Torsten Widen, Grankulla stad, tfn 09 5056237
Tarmo Aarnio, Kyrkslätt kommun, tfn 040 8218528
Hannu Nummela, Vichtis kommun, tfn 044 0421703

Tillbaka till rubrikerna