Valikko

rss Nyheter

02.03.2016

Bättre gemenskapsanda på årskurs två i grundskolorna i huvudstadsregionen

Gemenskapsandan i skolan och växelverkan mellan skolan och hemmet har förbättrats. Eleverna arbetar mera tillsammans och hjälper varandra. Föräldrarna upplever att de har möjlighet att delta i diskussionen om skolans mål och verksamhetssätt. Detta anser eleverna i årskurs två i grundskolorna i huvudstadsregionen och deras föräldrar.

Skolenkäten som genomfördes i Helsingfors, Esbo, Vanda och Grankulla besvarades av drygt 2 800 elever i årskurs två och deras föräldrar. Enkäten som genomfördes i november–december 2015 är en del av utvärderingen av undervisningstjänsterna i huvudstadsregionen. Enkäten genomfördes senast år 2011. Skolenkäten genomförs turvis i årskurserna 2,5 och 8 i grundskolan samt årskurs 2 i gymnasiet.

Målet som nåddes bäst i hela huvudstadsregionen var att varje barn har åtminstone en kompis i skolan. De flesta barn har dessutom åtminstone en trygg vuxen som de kan vända sig till. Föräldrarna upplever att man litar på barnens färdigheter i skolan och att samarbetet mellan klassläraren och hemmet fungerar bra. Barnen tycker om att gå i skola och har möjlighet att gå i en skola som ligger på ett tryggt avstånd från hemmet.

Som utvecklingsobjekt nämns skolornas IT-utrustning och användning av den i undervisningen samt lokalernas skick. Skollokalernas skick varierar mycket. Man önskar att informationsteknologi skulle användas i en allt högre grad som stöd för inlärningen. Föräldrarna önskar att barnen skulle få mera undervisning i färdigheter som främjar inlärningen.

Enkätresultaten används vid utvecklingen av undervisningstjänsterna.

Grankullas resultat (på finska)
10950 Pk-seutu Opetustoimi Kauniainen (pptx) (1.3 MB)

Läs alla enkätresultat här >

Mer information
Helsingfors: undervisningschef Marjo Kyllönen, tfn 09 310 86208, marjo.kyllonen@hel.fi
Esbo: utvecklingschef Juha Nurmi, tfn 0503725852, juha.nurmi@espoo.fi
Vanda: undervisningsväsendets expert Lotte Koivulainen, tfn 040 5769 241, lotte.koivulainen@vantaa.fi
Grankulla: undervisningschef Sari Aarniokoski, tfn 09 5056 265, sari.aarniokoski@kauniainen.fi
forskare Tomi Ronkainen, IROResearch Oy, tfn 050 304 2397, tomi.ronkainen@iro.fi
Tillbaka till rubrikerna