Valikko

rss Nyheter

02.10.2017

Barn och unga i Grankulla motionerar aktivt och trivs med livet

Majoriteten av Grankullaskolornas elever upplever att de är friska, de är tillfreds med sitt liv och trivs i skolan. På sin fritid motionerar både barn och ungdomar aktivt. Bland annat detta framgår ur resultaten för THL:s skolhälsoenkät 2017.

De flesta av eleverna i Grankullaskolorna är nöjda med livet och känner sig som en viktig del av sin närmiljö. De flesta tycker också att deras familjer har tillräckligt med gemensam tid. Barnen och ungdomarna deltar aktivt i olika fritidsaktiviteter och de flesta av dem som svarade på enkäten idkar någon hobby minst en gång i veckan. Fritidsaktiviteterna går främst ut på sport och motion, både under ledning och på eget initiativ. Nästan alla lågstadieelever som svarade uppgav att de hade minst en god vän, och det hade också största delen av gymnasieeleverna. Däremot uppgav 11 procent av respondenterna på högstadiet att de inte har en enda nära vän. Mobbning/diskriminering på grund av utseende, kön, hudfärg eller språk, funktionshinder, familj eller religion upplevdes i skolan eller på fritiden främst av flickorna i lågstadiet (27 %) och pojkarna i högstadiet (28 %). På gymnasiet hade 9 procent av respondenterna upplevt mobbning/diskriminering.

I Grankulla upplever ungdomarna sin hälsa som allmänt sett god. De största utmaningarna i anslutning till hälsan var nack- och axelvärk, huvudvärk och trötthet. De flesta av respondenterna åt en gemensam varm måltid tillsammans med sin familj minst tre gånger i veckan, men 70 procent av högstadieeleverna och 62 procent av gymnasieeleverna åt mindre grönsaker, frukt och bär än det rekommenderade. Under veckan hoppar 42 procent av flickorna och 33 procent av pojkarna i högstadiet över skolmaten.

De flesta som svarade på enkäten trivs bra i skolan. Trots detta uppgav 39 procent av respondenterna i lågstadiet att de upplever skolstress. På högstadiet och gymnasiet upplevde 12 procent av respondenterna skoltrötthet. Elevernas mentala hälsa är allmänt taget god. Omkring 10 procent av högstadie- och gymnasieeleverna upplevde svår eller medelsvår depression. Flickorna på gymnasiet (51 %) oroade sig mest för sin mentala hälsa. Av lågstadieeleverna rapporterade 14 procent av respondenterna om problem med sinnesstämningen under de två föregående veckorna.

Användningen av alkohol har ökat bland högstadieeleverna

Alkoholbruket bland gymnasieeleverna har minskat och 17 procent av eleverna använder inga rusmedel alls. Procenttalet är dock rätt lågt med tanke på att motsvarande tal för hela Finland är 35 procent. Det är också oroväckande att alkoholbruket bland högstadieeleverna har ökat jämfört med föregående skolhälsoenkät. Av högstadieeleverna uppger 57 procent att de inte använder några rusmedel alls, medan 17 procent uppger att de dricker sig ordentligt berusade minst en gång i månaden. På gymnasiet uppger 22 procent av pojkarna och 16 procent av flickorna att de har prövat på droger. Mer än hälften av gymnasieeleverna upplever att det är lätt att få tag på droger. Däremot verkar både rökningen och användningen av snus ha minskat avsevärt; bara en procent av gymnasieeleverna och mindre än en procent av högstadieeleverna uppger att de röker dagligen. Av eleverna på högstadiet använder 3 procent snus dagligen, medan motsvarande siffra för gymnasiet är 4 procent.
Skolhälsoenkäten gjordes i Grankulla under våren 2017 som en e-enkät på låg- och högstadiet och gymnasiet. Enkäten, som är riksomfattande, ger information om barns och ungdomars välbefinnande, hälsa, skolgång och studier, delaktighet, samt vilken hjälp de får och hur väl deras servicebehov uppfylls. I Grankulla förblev svarprocenten låg särskilt i högstadierna (47 %), vilket begränsar möjligheten att dra slutsatser med utgångspunkt i resultaten. För första gången omfattar skolhälsoenkätens resultat nu svaren från åk 4 och 5 på långstadiet. I Grankulla deltog eleverna i åk 4 och 5 aktivt i enkäten (svarsprocenten 88 %). Resultaten från skolhälsoenkäten används av gruppen för generellt inriktad elevvård samt då kommunens verksamhet utvecklas.

Resultaten för de olika kommunerna kan läsas i sin helhet i THL:s databas (på finska)

Mer information:
  • Ulla Tikkanen, social- och hälsovårdsdirektör, tfn  050 355 3246, ulla.tikkanen@grankulla.fi
  • Suvi von Troil, ansvarig hälsovårdare, puh. 050 382 9334, suvi.vontroil@grankulla.fi
  • Sari Aarniokoski, undervisningschef, finskspråkiga skolförvaltningen, tfn  050 382 6265, sari.aarniokoski@grankulla.fi
  • Tina Nordman, undervisningschef, svenskspråkiga skolförvaltningen, tfn 050 308 6262, tina.nordman@grankulla.fihttps://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tut

Tillbaka till rubrikerna