Valikko

Kungörelser

26.02.2016

Nationell övergångsplan för stora förbränningsanläggningar framlagd


miljöministeriet

MEDDELANDE OM FRAMLÄGGANDE AV HANDLINGAR,  MILJÖMINISTERIETS  BESLUT  ON ÄNDRING AV STATSRÅDETS BESLUT ENLIGT 101 § I MILJÖSKYDDSLAGEN (527/2014

Miljöministeriet har fattat den 16 februari 2016 beslut om ändring av statsrådet beslut om en i 101 § i miljöskyddslagen avsedd nationell övergångsplan för stora förbränningsanläggningar. Övergångs-planen gäller 1.1.2016–30.6.2020.

Detta meddelande är ett meddelande om framläggande av handlingar som ansluter sig till offentlig delgivning enligt 62 § i förvaltningslagen (434/2003). Statsrådets beslut hålls framlagt 26.2.- 8.4.2016 vid miljöministeriets registratorskontor, Aleksandergatan 7, Helsingfors (öppet vardagar kl. 8.00–16.15).

Beslutet får överklagas av dem vars rätt eller fördel det kan beröra. En besvärsanvisning har fogats till beslutet. Delfående i ärendet anses ha skett den sjunde dagen efter det att meddelandet publicerades i Officiella tidningen.
    
Ytterligare uppgifter i ärendet kan erhållas av konsultative tjänstemannen Anneli Karjalainen,
tfn 0295 250 117.


Tillbaka till rubrikerna