Valikko

Kungörelser

19.10.2015

Grankulla stads miljöskyddsföreskrifter

Grankulla stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 21.9.2015 § 56 stadsstyrelsens förslag till Grankulla stads uppdaterade miljöskyddsföreskrifter.

Miljöskyddsföreskrifterna är uppgjorda i enlighet med miljöskyddslagens 202 §. I föreskrifterna finns bestämmelser angående bl.a. bullerbekämpning, lagring av kemikalier och luftvård. De uppdaterade miljöskyddsföreskrifterna träder i kraft 1.12.2015 och ersätter de föreskrifter som trädde i kraft 1.1.2011 .

Ändring i beslut som fattats av stadsfullmäktige kan sökas 5.10.2015 – 3.11.2015 hos Helsingfors förvalt-ningsdomstol genom kommunalbesvär i enlighet med de anvisningar som bifogats stadsfullmäktiges protokoll.
 
De av stadsfullmäktige godkända miljöskyddsföreskrifterna är framlagda till påseende 5.10-4.11.2015 i stadskansliet i stadhusets andra våning ( Grankullavägen 10.)

Grankulla 19.10.2015

Stadsstyrelsen


Fullmäktiges beslut kan läsas här>

Tillbaka till rubrikerna