Valikko

Kungörelser

07.09.2017

Etapplandskapsplan 4 för Nyland träder i kraft

I enlighet med 93 § i markanvändnings- och byggförordningen
KUNGÖRELSE OM ATT ETAPPLANDSKAPSPLAN 4 FÖR NYLAND TRÄDER I KRAFT

Etapplandskapsplan 4 för Nyland kompletterar och reviderar de gällande landskapsplanerna i Nyland. Planen fokuserar på följande teman: näringar, logistik, vindkraft, grönstruktur och kulturmiljöer. I planen behandlas även andra aktuella frågor, såsom stationsomgivningar och Malms flygplats. Planen tar tidsmässigt sikte på år 2040 och planeringsområdet omfattar hela Nylands område förutom Östersundomområdet.

Nylands landskapsstyrelse beslutade vid sitt möte 21.8.2017 (§ 112) att etapplandskapsplan 4 för Nyland, som godkändes av Nylands landskapsfullmäktige 24.5.2017 (§ 7), med stöd av 201 § i markanvändnings- och bygglagen träder i kraft innan den har vunnit laga kraft. Landskapsplanen träder i kraft på hela området som planen omfattar.

Mer information om planen finns på Nylands förbunds webbplats på adressen www.uudenmaanliitto.fi/etapplan4

Nylands förbund , Estersporten 2 B, 00240 Helsingfors , toimisto@uudenmaanliitto, www.uudenmaanliitto.fi, tfn (09) 4767 411

Tillbaka till rubrikerna