Valikko

Utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis har kommit i gång med sin utredning. Det primära målet med utredningen är att undersöka kommunernas möjligheter till samarbete för att främja invånarnas välfärd, trygga en god livsmiljö och hållbar utveckling samt förbättra regionens konkurrens- och livskraft. Kommunerna vill också främja arbetet för att åtgärda hållbarhetsunderskottet i den offentliga ekonomin.

Kommunstrukturlagen förpliktar kommunerna att utreda förutsättningarna till en sammanslagning inklusive för- och nackdelarna samt att utgående från utredningen bereda en eventuell sammanslagningsframställning. Utifrån utredningen beslutar kommunernas fullmäktige om beredning av en eventuell sammanslagningsframställning och ett sammanslagningsavtal.

Utredningen genomförs av kommunerna som ett gemensamt projekt. I styrgruppen och beredningsgruppen är alla kommuner som deltar i utredningen representerade. Kommunernas styrelser och fullmäktige informeras regelbundet om hur utredningen framskrider. Samtidigt hålls även invånarna och kommunernas personal underrättade om processen.

Utlåtandena om förhandsutredningen över metropolområdet och förslagen om ordnandet av social- och hälsovården samt eventuella frågor som lyfts fram i dem beaktas under utredningsarbetet.

Utredningen styrs av en politisk styrgrupp som består av förtroendevalda från kommunerna. Utredningens ledningsgrupp består av stads- och kommundirektörerna.

För samarbetsförfarandet har tillsatts en uppföljningsgrupp som består av företrädare för de kommunala personalorganisationerna och för städerna. Gruppen har till uppgift att följa utredningsprocessen ur personalens synvinkel.
De sektoriella arbetsgrupperna utreder frågor som gäller social- och hälsovården, bildningssektorn, tekniska sektorn, den allmänna förvaltningen och koncernservicen. I utredningen intas dessutom en bedömning av hurdana konsekvenser en eventuell sammanslagning av kommunerna har för kommunernas konkurrenskraft och näringspolitik. Även behovet att flytta kommungränser bedöms. De sektoriella grupperna förväntas bli klara med sitt arbete senast 28.2.2014. Efter utredningen är det dags för en innehållslig bedömning av de olika delområdena. Tidsfristen för utredningen har i kommunstrukturlagen bundits till riksdagens godkännande av lagen om ordnande av social- och hälsovården.

Grankulla stad representeras i den politiska styrgruppen av stadsstyrelsens ordförande Finn Berg, stadsstyrelsens vice ordförande Tiina Rintamäki-Ovaska och fullmäktigeordförande Tapani Ala-Reinikka. I utredningen styrgrupp representeras Grankulla av stadsdirektör Torsten Widén. Sektordirektörerna deltar i de sektoriella utredningsgruppernas arbete.

EKKV-utredningens nulägesrapport 28.1.2014

Esbo, Grankulla, Kyrkslätt och Vichtis har lagt grunden för sin gemensamma utredning genom att göra en omfattande beskrivning av situationen i omvärlden och riktningen för utvecklingen. Rapporten för fram att området som utgörs av kommunerna har attraktionskraft, men att varje kommun har sina styrkor och svagheter.
Läs mer i pressmeddelandet (29.1.2014) på spalten invid.

EKKV raportti toimintaympäristö (pdf) (3 MB)