Valikko

Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen

Finansministeriet tillsatte 4.3.2011 en tjänstemannaarbetsgrupp kallad strukturgruppen för kommunförvaltningen för att utreda tänkbara strukturmodeller som kunde utgöra grunden för en totalrevidering av kommunallagen. Arbetsgruppen fick i uppdrag att genomföra en sådan utredning som avses i regeringsprogrammet över en ändamålsenlig kommun- och servicestruktur för varje region. Arbetsgruppen förväntades komma med förslag till kriterier för kommunreformen och genomförandet av den så att regeringen utgående från dessa kunde slå fast mer detaljerade kriterier och handlingsplaner för kommunreformen samt bereda sin proposition. I uppdraget ingick att också presentera en karta över kommunreformen. Arbetsgruppens utredning skickades ut på remiss till kommunerna i februari 2012.

En livskraftig kommun och servicestruktur - Utredning av strukturgruppen för kommunförvaltningen


Grankulla stadsfullmäktige gav stadens utlåtande om utredningen av strukturgruppen för kommunförvaltningen 11.4.2012 (§ 20). I utlåtandet gav fullmäktige sina svar med motiveringar och framhöll sedan som slutsats att kommunsammanslagningar inte bör göras i huvudstadsregionen mot kommunernas vilja.  Enligt Grankulla är det bästa sättet att påverka de strukturella problemen i regionen och utmaningarna i fråga om konkurrenskraft att skapa en överkommunal förvaltning för regionen. En utredningsgrupp med representanter för staten och kommunerna bör tillsättas för att utreda grundandet av ett demokratiskt valt regionalt beslutfattande organ, dess uppgifter och finansiering. Målet bör vara att eliminera överlappningar i beslutsfattandet och förbättra transparensen. Metropollösningen bör beredas från den utgångspunkten att den nya förvaltningsstrukturen inte har skatteuppbördsrätt. Fullmäktiges utlåtande i sin helhet: Utlåtande av arbetsgruppen för kommunalförvaltningens struktur (STF 11.4.2012 § 20) (pdf) (113.3 KB)