Valikko

Kommunstrukturlagen

Kommunreformen inbegriper flera lagstiftningsprojekt (ex. kommunstrukturlagen, kommunallagen, lagen om ordnande av social- och hälsovården samt statsandelslagen), som styr reformen. En av de viktigaste lagarna i sammanhanget är kommunstrukturlagen, som trädde i kraft 1.7.2013 och ersatte kommunindelningslagen. I lagen ingår ett särskilt kapitel, som gäller temporärt till utgången av år 2019, om genomförande av kommunstrukturreformen. Kapitlet innehåller bestämmelser om kommunernas utredningsskyldighet, utredningens minimiinnehåll, utredningskriterier och avvikande från dem samt om tidsfristen för utredningarna.  Beredningen av kommunstrukturlagen har byggt på de kriterier som ministergruppen för förvaltning och regionutveckling godkände 27.6.2012 för styrning av kommunreformen.

Kriterierna som styr förnyandet av kommunstrukturen (fm)


Innan lagen trädde i kraft skickades utkastet ut på remiss till kommunerna i mars 2013. Grankulla stadsfullmäktige gav sitt utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag 4.3.2013.

Utlåtande om utkastet till kommunstrukturlag (STF 4.3.2013 § 25) (pdf) (99.8 KB)