Valikko

Beslut om att inleda utredningen Esbo–Grankulla–Kyrkslätt–Vichtis

Grankulla stad hade redan på våren i sitt utlåtande om förhandsutredningen över metropolområdet sagt följande: ”Vid bedömningen av de framförda förslagen till kommunindelningsutrednings¬områden som gäller Grankulla, och då kommunstrukturlagen sannolikt kommer att förutsätta att Grankulla stad deltar i en utredning, föredrar Grankulla en kommunindelningsutredning i första hand med Esbo och i andra hand med Esbo och Kyrkslätt. Det har också förts diskussioner om möjligheten att Vichtis deltar i utredningen. Grankullas ståndpunkt är emellertid att kommunen ska förbli självständig och det nödvändiga regionala samarbetet ska ske inom en metropolförvaltning, vilket betyder att kommunsammanslagningar inte behövs.” Enligt utlåtandena om förhandsutredningen över metropolområdet ansåg även Esbo, Kyrkslätt och Vichtis det vara möjligt att göra en utredning sinsemellan, samtidigt som de betonade att utredningen ska bygga på fri vilja. Efter att kommunstrukturlagen trätt i kraft beslutade således ovan nämnda kommuner att inleda en gemensam utredning enligt lagen. Grankulla stadsfullmäktige fattade sitt beslut om utredningen den 16 september 2013 (§ 67).

Inledande av en sammanslagningsutredning enligt kommunstrukturlagen (STF 16.9.2013 § 67) (pdf) (63.6 KB)


:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::


Äldre information:

EKKV utredningen startar (pdf) (252.5 KB)
Utredningsplan EKKV (pdf) (454.7 KB)

Finansministeriets arbetsgrupp för kommunalförvaltningens struktur har kommit med ett förslag till reform av kommunstrukturen i landet. Arbetsgruppen föreslår sammanslagning av kommunerna Helsingfors, Esbo, Vanda, Grankulla och Sibbo och eventuellt Kyrkslätt.
Ur Grankullas synvinkel strider denna lösning mot stadens strategi, som bygger på att Grankulla är en självständig, stark aktör i huvudstadsregionen.

Grankullas stadsdirektör om kommunstrukturreformen 8.2.2012 (pdf) (248.1 KB)
Grankullas stadsdirektör om kommunstrukturen i lokaltidningen 28.2.2012
Grankulla stads ställningstagande i kommunreformen 21.3.2012 (pdf) (55 KB) (Stadsfullmäktiges ordförandes tal på kommunrundan i Helsingfors)

Grankulla fullmäktige utlåtande (pdf) (269.3 KB)  (Fullmäktigebeslut 11.4.2012)


Färsk information och förtroendevaldas kommentar kan läsas i lokaltidningen Kaunis Grani som finns på nätet:
Läs även lokaltidningen Kaunis Grani på nätet >