Tjänster för personer med funktionsnedsättning

Mål för tjänsterna

 • rätten till ett självständigt liv
 • självbestämmanderätt
 • rätten till en tillgänglig miljö
 • rätten till flexibla förmåner
 • rätten till tillförlitliga och ändamålsenliga tjänster

Tjänster och stödåtgärder för personer med svår funktionsnedsättning

Kommunen har särskild skyldighet att tillhandahålla:

 • Färdtjänst
 • Serviceboende
 • Ändringsarbeten i bostaden
 • Redskap och anordningar som hör till bostaden
 • Personlig assistent
 • Dagverksamhet

Övriga tjänster

Tjänster och stödåtgärder för alla personer med funktionsnedsättning

s.k. anslagsbunden service och stöd:
 • Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning
 • Redskap, maskiner och anordningar som behövs i de dagliga sysslorna
 • Stöd för extra klädkostnader
Ansökan om tjänster och stöd lämnas till social- och hälsovårdsbyrån.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp

Syftet med handikappservicelagen är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Kommunerna ska sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till innehållet och omfattningen är sådana som behovet i kommunen påkallar.

Handikappservicelagen är sekundär i relation till annan lagstiftning: Service och stöd enligt handikappservicelagen ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne.

När service och stöd beviljas enligt handikapplagen utförs ingen ekonomisk prövning, utan servicen beviljas utgående från den långvariga olägenhet som handikappet eller sjukdomen vållar.