Barnskydd

Alla familjer och barn kan någon gång råka ut för svårigheter. Ofta löser sig problemen i barnets egen livskrets med stöd av närstående, rådgivningen, daghemmet eller skolan. Ibland är svårigheterna sådana att det behövs stöd från barnskyddet. Barnskyddets uppgift är att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift och hjälpa barn och unga att klara sig över svåra livsperioder. I första hand erbjuds hjälp via öppenvårdens stödåtgärder.

Föräldrarna själva, grannar, släktingar och andra närstående kan ta kontakt med en socialarbetare om de märker att ett barn behöver hjälp. Barn och unga kan också på eget initiativ kontakta socialarbetaren. Under kvällar och veckoslut kan social- och krisjouren i Esbo kontaktas. De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet och församlingen är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de får vetskap om ett barn vars situation kräver att behovet av barnskydd utreds.

Barnskyddsanmälan

Det är viktigt att barnskyddets socialarbetare så tidigt som möjligt får veta om hjälpbehövande barn så att barnets situation kan redas ut och han eller hon får snabbt hjälp.

Anmälningsskyldiga

Enligt barnskyddslagen är nedan nämnda myndigheter och andra aktörer skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en barnskyddsanmälan, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

 • personer som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet, en församling eller något annat religiöst samfund
 • personer som är anställda hos en annan producent av socialservice eller hälsovårdsservice, utbildningsanordnare eller en enhet som bedriver mottagningsverksamhet för asylsökande eller nödcentralsverksamhet eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården
 • personer som är anställda på brottpåföljdsmyndigheten
 • personer som är anställda inom brand- och räddningsväsendet

De som är anmälningsskyldiga bör alltid göra en skriftlig anmälan (blankett för barnskyddsanmälan finns till höger på sidan). Om det gjorts en muntlig anmälan i ett brådskande fall begärs alltid en skriftlig anmälan.  

Barnskyddsanmälan kan också göras av privatpersoner

Om du är bekymrad över ett barns situation och inte är säker på om du bör göra en anmälan, kan du först fråga råd av en socialarbetare utan att uppge barnets namn. Barnskyddsanmälan kan göras antingen genom att ringa socialarbetaren eller skriftligen.

När är det skäl att utreda behovet av barnskydd?

I nedan nämnda situationer är det skäl för utomstående att ingripa:

 • barnets vård, omsorg eller fostran försummas
 • det finns misstanke om att barnet misshandlas eller utnyttjas sexuellt eller det föreligger hot om dessa
 • barnet är otryggt, för mycket ensam eller sent ute
 • barnets beteende avviker från det normala: barnet är oroligt, ångestfyllt, depressivt e.d.
 • barnet använder rusmedel
 • barnet stjäl eller beter sig på annat sätt kriminellt
 • den person som sköter om barnet har missbruksproblem eller psykiska problem eller orkar inte
 • barnet försummar kontinuerligt sin skolgång
 • barnet är tvunget att ta mer ansvar för familjen än vad som är lämpligt med tanke på barnets ålder
 • barnets förälder/föräldrar sköter sig inte
 • barnets hälsa och utveckling äventyras av att familjen inte har något stödjande nätverk.

Föregripande barnskyddsanmälan

Föregripande barnskyddsanmälan görs i situationer där det finns anledning att misstänka att ett ofött barn omedelbart efter sin födelse kommer att behöva stödåtgärder inom barnskyddet. Samma personer som är skyldiga att göra en egentlig barnskyddsanmälan är också skyldiga att göra en föregripande barnskyddsanmälan.

När det gäller föregripande barnskyddsanmälan är tröskeln att göra anmälan högre. Den som gör anmälan bör ha säkra uppgifter om att modern har rusmedelsproblem, lider av en allvarlig psykisk störning eller avtjänar ett frihetsstraff. Den jourhavande socialmyndigheten ska utan dröjsmål utreda om den som barnskyddsanmälan riktar sig till har behov av socialservice. Barnskyddsärendet anhängiggörs och klientskapet hos barnskyddet uppstår först efter barnets födelse.