Adoption

Information om adoption ges av socialarbetarna och barnatillsyningsmannen.

Fastställande av faderskap


Är barnets föräldrar inte gifta med varandra när barnet föds, tar barnatillsyningsmannen emot faderskapserkännande och utför en faderskapsutredning. Erkännandet godkänns av magistraten. Om föräldrarna vill att barnet ska få faderns efternamn, ska faderskapet vara fastställt.

För barn som är fött utanför äktenskapet är modern vårdnadshavare. Barnets föräldrar kan hos barnatillsyningsmannen avtala om gemensam vårdnad av barnet. Hos barnatillsyningsmannen kan föräldrarna vid behov också ingå avtal om barnets underhåll.

Om faderskapet beträffande barnet inte fastställs eller om fastställandet av faderskapet fördröjts, kan underhållsstöd betalas till barnet. Underhållsstöd ansökningar till FPA.

Faderskap kan erkännas redan på rådgivningsbyrån 

Då ett barn föds utom äktenskapet, kan faderskapet i fortsättningen erkännas redan före barnets födelse på mödrarådgivningen, om det inte råder någon oklarhet om barnets biologiska pappa. Så kan man göra t.ex. när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. Då behöver familjen inte längre besöka barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Ändringen ingår i den nya faderskapslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Efter barnets födelse erkänns faderskap hos barnatillsyningsmannen.

Att faderskapet erkänns redan under graviditetstiden stärker också den blivande pappans föräldraskap.


Underhåll för barn

Barn har rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader.

Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. När föräldrarnas förmåga att underhålla barnet bedöms, beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, tillgängliga tillgångar och deras övriga lagenliga underhållsansvar. Också barnets möjligheter att svara för sin egen försörjning beaktas när omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar utvärderas.
Barns rätt att erhålla underhåll av föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år. Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt 18 år, om detta prövas skäligt

Underhållsavtal

Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll, kan det fastställas att underhållsbidrag ska be-talas till barnet. Underhållsbidragets belopp och sättet att betala det fastställs genom avtal mellan för-äldrarna eller mellan den ena föräldern och ett 18 år fyllt barn eller genom dom.
Underhållsavtal kan utarbetas hos barnatillsyningsmannen.

Underhållstrygghet

Har underhållsbidrag fastställts för barnet och den underhållsskyldige har försummat att betala detta, kan underhållsstöd betalas till barnet på ansökan. Ansökan om underhållsstöd görs på FPA .


Vårdnad om barn och umgängesrätt

Syftet med vårdnaden om barn är att trygga en balanserad utveckling och välfärd för barnet enligt dess individuella behov och önskemål. Vårdnaden bör trygga positiva och nära människokontakter i synnerhet mellan barnet och föräldrarna.

Barn ska ges en god vård och uppfostran samt ägnas en med hänsyn till barnets ålder och utveckling behövlig tillsyn och omsorg. Barnet bör såvitt möjligt ges en trygg och stimulerande uppväxtmiljö samt en utbildning som motsvarar dess anlag och önskemål.

Barn bör uppfostras så att det får förståelse, trygghet och ömhet. Barnet får inte undertryckas, agas eller utsättas för annan kränkande behandling. Barnet bör stödas och uppmuntras i sin utveckling till självständighet, ansvarsfullhet och vuxenhet.

Syftet med umgängesrätten är att trygga barnets rätt att hålla kontakt med och träffa den förälder hos vilken barnet inte bor.

Avtal

Om barnets föräldrar är gifta med varandra när barnet föds, är de båda vårdnadshavare för barnet.

När den ena föräldern eller båda föräldrarna tillsammans är vårdnadshavare för barnet, kan de avtala om vårdnaden av barnet så att vårdnaden anförtros den ena föräldern ensam eller båda föräldrarna gemensamt. Föräldrarna kan också träffa avtal om var barnet bor och om umgängesrätten.

Avtal som gäller vårdnad om barnet, var barnet ska bo och umgängesrätt kan göras upp på socialbyrån hos barnatillsyningsmannen. Socialmyndigheten fastställer avtal som gäller barn.

Om föräldrarna inte kommer överens om frågor som gäller vårdnaden om barnet, var barnet ska bo eller umgängesrätten, kan ärendet föras till domstol för avgörande.