Utkomststöd

Ansökan om grundläggande utkomststöd riktas till Folkpensionsanstalten, medan kommunens socialväsende beviljar kompletterande och förebyggande utkomststöd.

Grundläggande utkomststöd

Grundläggande utkomststöd är en ekonomisk förmån som beviljas i sista hand. Det grundläggande utkomststödet kan beviljas en person eller familj som inte annars kan försörja sig och vars inkomster och tillgångar inte räcker till för de nödvändiga dagliga utgifterna. FPA tar över handläggningen av det grundläggande utkomststödet från och med 1.1.2017.

Du kan ansöka om utkomststöd via e-tjänsten http://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-gor-ansokan-sa-har eller på en pappersblankett. Blanketterna finns att få på FPA-byrån, socialbyrån eller på webben www.kela.fi/lomakkeet.

Posta din ansökan till adressen:
FPA, PB 10, 00056 FPA

Med ansökan ska du bifoga det senaste beslutet om utkomststöd du har fått från kommunen eller en kopia av det.

Det grundläggande utkomststödet betalas in på ditt konto den första bankdagen i månaden. Om ditt utkomststöd inte hinner betalas ut på den egentliga betalningsdagen betalas det ut i samband med att beslutet fattas.

Mer information och hjälp med att fylla i ansökan:

·         på FPA:s webbplats: http://www.kela.fi/web/sv/utkomststod-gor-ansokan-sa-har

·         servicenumret för utkomststöd

·         FPA-byrån

Om du mot slutet av 2016 får ett beslut om utkomststöd av kommunen som sträcker sig in på 2017 så får du stöd enligt det så länge det gäller. Om du har ett beslut i kraft behöver du inte ansöka om ett skilt beslut från FPA vid årsskiftet.

Kompletterande och förebyggande utkomststöd

Om du har sådana särskilda utgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd, kan du ansöka om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunens socialväsende.

Om du redan har fått ett beslut om grundläggande utkomststöd från FPA kan du ansöka om kompletterande utkomststöd och förebyggande utkomststöd direkt hos kommunen. Du behöver ett beslut från FPA om grundläggande utkomststöd för att kunna ansöka om kompletterande utkomststöd hos kommunen. Bifoga beslutet från FPA om grundläggande utkomststöd med din ansökan då du ansöker om kompletterande eller förebyggande utkomststöd hos kommunen.

Kommunen kan bevilja kompletterande utkomststöd:

−         för sådana boendeutgifter för vilka du inte kan få grundläggande utkomststöd.

−         för sådana utgifter som beror på dina eller din familjs särskilda behov eller förhållanden. Utgifterna ska anses vara nödvändiga för att trygga försörjningen eller främja förmågan att klara sig på egen hand (t.ex. utgifter för barns eller ungdomars fritidsaktiviteter, nödvändiga utgifter för studier eller nödvändiga möbler till en första bostad).

Kommunen kan bevilja förebyggande utkomststöd:

−         Förebyggande utkomststöd är en del av utkomststödet som kan beviljas av kommunen. Stödet beviljas med utgångspunkt i en bedömning och en plan för socialarbetet, som görs upp tillsammans med klienten och en socialarbetare från kommunen.

−         Kommunen beviljar stödet i enlighet med de grunder som kommunen i fråga har fastställt. Syftet med stödet är att främja din och din familjs sociala trygghet och förmåga att klara er på egen hand samt att förebygga utslagning och långvarigt beroende av utkomststöd.

−         Förebyggande utkomststöd kan beviljas bland annat för att trygga ditt boende, lindra svårigheter till följd av plötsligt försämrad ekonomi och för att på andra sätt främja din förmåga att klara dig på egen hand.