Service för handikappade


Handikappservice

Syftet med lagen om service och stöd på grund av handikapp är att främja de handikappades förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför. Staden skall sörja för att tjänster och stöd för handikappade ordnas så att de till innehållet och omfattningen är sådana som behovet i staden påkallar.

Lagen om service och stöd på grund av handikapp är subsidiär:

Service och stöd enligt handikapplagen skall ordnas, om en handikappad inte enligt någon annan lag får sådan service eller sådana förmåner som är tillräckliga och lämpliga för honom.

När service och stöd beviljas enligt handikapplagen utförs ingen ekonomisk prövning, utan servicen beviljas utgående från den långvariga olägenhet som handikappet eller sjukdomen vållar.

Service och stöd för gravt handikappade (kommunens särskilda skyldighet)


  • Färdtjänster
  • Serviceboende
  • Ändringsarbeten i bostad
  • Redskap och anordningar som hör till bostaden
  • Personlig assistent
  • Dagverksamhet

För alla handikappade avsedd service och stödåtgärder (s.k. anslagsbunden service och stöd)


  • Rehabiliteringshandledning och anpassningsträning
  • Redskap, maskiner och anordningar som behövs i de dagliga sysslorna
  • Stöd för extra kostnader för specialkost
  • Stöd för extra klädkostnader

Ansökan om service och stöd enligt handikapplagen


Ansökan om service och stöd lämnas till social- och hälsovårdsbyrån, där det också finns ansökningsblanketter. Läkarintyg och eventuella andra utredningar av servicebehovet skall fogas till ansökan. Distriktets socialarbetare beslutar om beviljande av handikappservice. Socialarbetarna ger också råd i frågor som hänför sig till handikappservicen. Information om distriktets socialarbetare fås hos stadens växel 50561, socialbyrån 5056443 eller socialarbetarna.

(pdf 50 KB)
Ledsagarservice för gravt handikappade (ansökan om) (pdf) (41.7 KB)

 

Handikappservice (ansökan om) (pdf) (20.1 KB)


Handikappolitiskt program


Handikappolitiskt program