Rättshjälp och intressebevakning

Rättshjälpen innebär att en medborgare kan få ett biträde som hjälper till i en rättslig angelägenhet och att biträdet helt eller delvis bekostas med statens medel. Rättshjälpen omfattar alla slags rättsliga angelägenheter.

Syftet med servicen inom förmyndarverksamheten är att hjälpa sådana personer som inte själva klarar av att sköta sina ekonomiska angelägenheter. Genom förmyndarverksamheten kan en sådan person få hjälp med att sköta sina angelägenheter av en intressebevakare eller så sköter intressebevakaren angelägenheterna på personens vägnar och bevakar hans eller hennes intressen.

En intressebevakare kan behövas t.ex. när en människas själsförmögenheter har försvagats till följd av en svår sjukdom eller hög ålder så att hon inte själv förmår bevaka sina intressen eller sköta sina angelägenheter. En intressebevakare förordnas dock bara om det inte går att sköta angelägenheterna på något annat sätt.

  • Man kan också själv förbereda sig på att ens funktionsförmåga kommer att försämras genom att skriva en intressebevakningsfullmakt. 4
I intressebevakningsfrågor (förmyndarärenden) har Grankulla stad ett samarbetsavtal med Västra Nylands rättshjälpsbyrå.