Verksamhetsmodellen Föra barnen på tal

Grankulla har infört metoden Föra barnen på tal, som lanserats av Institutet för hälsa och välfärd och Föreningen för Mental Hälsa i Finland, som en gemensam verksamhetsmodell för hela staden. Målet är att förebygga problem och främja välbefinnande i alla verksamhetsenheter som har barn eller unga som kunder. Även inom vuxenarbetet kan man erbjuda Föra barnen på tal-samtal, om klienten har barn.  Avsikten är att stanna upp och betrakta barnets situation och eventuella upplevelse av läget, när föräldern har problem.

Syftet är att begrunda barnets/den ungas situation ur olika synvinklar. På det viset hjälper man den vuxna att ha barnet i åtanke. Samtalet kan ge barnets båda uppväxtmiljöer – både hemmet och t.ex. skolan – nya insikter om barnet. Samtalet handlar om hur man kan stödja barnet.  Om det finns källor till stress i barnets liv, undersöker man de skyddande faktorer som finns.

Vi hoppas uppnå en situation där varje förälder får stöd i sin föräldraroll och information om hur man kan skydda sina barn.

Föra barnen på tal-samtalen kartlägger barnets vardag och dess starka sidor samt eventuella riskfaktorer och problem. Olika synsätt gör samtalet fruktbart; målet är inte att samtalsparterna ska uppnå enighet.Samtalet används som utgångspunkt för en plan som görs upp. Planen visar hur man kan satsa på just det här barnets starka sidor och hur man kan hantera barnets sårbara sidor i vardagen.

Samtal nummer 2 hålls, om det förekommer stressmoment i familjens vardag, och fokuserar på stressmomenten ur barnets perspektiv. Dessa behandlas utgående från hur de påverkar barnets välbefinnande och vad man ska göra för att konsekvenserna för barnet ska bli så små som möjligt.

Om det finns bara få faktorer som skyddar barnets utveckling och/eller det finns sårbarhet, är det en god idé att hålla ett gemensamt överenskommet samråd som stöd för barnet/familjen. Avsikten är att i första hand aktivera familjens eget nätverk, men också yrkesfolket Här handlar det ofta om små konkreta gärningar. 

Från och med hösten 2015 kommer småbarnsfostran att ha Föra barnen på tal-samtal med alla familjer vars barn antas till dagvård för första gången. Inom undervisningsväsendet erbjuds alla föräldrar med barn i åk 1 och åk 7 möjlighet till Föra barnen på tal-samtal som ett inslag i samarbetet mellan hem och skola.