Underhåll för barn


Barn har rätt till tillräckligt underhåll. Underhåll innebär tillgodoseende av de materiella och andliga behov som motsvarar barnets utvecklingsnivå, den vård och utbildning barnet behöver samt härav föranledda kostnader.
Föräldrarna svarar efter sin förmåga för barnets underhåll. När föräldrarnas förmåga att underhålla barnet bedöms, beaktas deras ålder, arbetsförmåga och möjligheter att delta i förvärvsarbete, tillgängliga tillgångar och deras övriga lagenliga underhållsansvar. Också barnets möjligheter att svara för sin egen försörjning beaktas när omfattningen av föräldrarnas underhållsansvar utvärderas.
Barns rätt att erhålla underhåll av föräldrarna upphör när barnet fyller 18 år. Föräldrarna svarar för kostnaderna för barnets utbildning även efter det barnet fyllt 18 år, om detta prövas skäligt

Underhållsavtal

Sörjer förälder inte på annat sätt för barnets underhåll, kan det fastställas att underhållsbidrag ska be-talas till barnet. Underhållsbidragets belopp och sättet att betala det fastställs genom avtal mellan för-äldrarna eller mellan den ena föräldern och ett 18 år fyllt barn eller genom dom.
Underhållsavtal kan utarbetas hos barnatillsyningsmannen.

Underhållstrygghet

Har underhållsbidrag fastställts för barnet och den underhållsskyldige har försummat att betala detta, kan underhållsstöd betalas till barnet på ansökan. Ansökan om underhållsstöd görs på FPA fr.o.m.1.4.2009.