Fastställande av faderskap


Är barnets föräldrar inte gifta med varandra när barnet föds, tar barnatillsyningsmannen emot faderskapserkännande och utför en faderskapsutredning. Erkännandet godkänns av magistraten. Om föräldrarna vill att barnet ska få faderns efternamn, ska faderskapet vara fastställt.

För barn som är fött utanför äktenskapet är modern vårdnadshavare. Barnets föräldrar kan hos barnatillsyningsmannen avtala om gemensam vårdnad av barnet. Hos barnatillsyningsmannen kan föräldrarna vid behov också ingå avtal om barnets underhåll.

Om faderskapet beträffande barnet inte fastställs eller om fastställandet av faderskapet fördröjts, kan underhållsstöd betalas till barnet. Underhållsstöd ansökningar till FPA.

Faderskapslagen revideras 2016 – faderskap kan erkännas redan på rådgivningsbyrån 


Då ett barn föds utom äktenskapet, kan faderskapet i fortsättningen erkännas redan före barnets födelse på mödrarådgivningen, om det inte råder någon oklarhet om barnets biologiska pappa. Så kan man göra t.ex. när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. Då behöver familjen inte längre besöka barnatillsyningsmannen efter barnets födelse. Ändringen ingår i den nya faderskapslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Den nya lagen syftar bland annat till att förenkla förfarandet för erkännande av faderskap. Att faderskapet erkänns redan under graviditetstiden stärker också den blivande pappans föräldraskap.

 

Ansvarig hälsovårdare
Suvi Klefström