Barnskydd

Alla familjer och barn kan någon gång råka ut för svårigheter. Ofta löser sig problemen i barnets egen livskrets med stöd av närstående, rådgivningen, daghemmet eller skolan. Ibland är svårigheterna sådana att det behövs stöd från barnskyddet. Barnskyddets uppgift är att stöda föräldrarna och vårdnadshavarna i deras fostringsuppgift och hjälpa barn och unga att klara sig över svåra livsperioder. I första hand erbjuds hjälp via öppenvårdens stödåtgärder.

Föräldrarna själva, grannar, släktingar och andra närstående kan ta kontakt med en socialarbetare om de märker att ett barn behöver hjälp. Barn och unga kan också på eget initiativ kontakta socialarbetaren. Under kvällar och veckoslut kan social- och krisjouren i Esbo kontaktas. De som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet och församlingen är skyldiga att göra en barnskyddsanmälan om de får vetskap om ett barn vars situation kräver att behovet av barnskydd utreds.

Barnskyddsanmälan

Det är viktigt att barnskyddets socialarbetare så tidigt som möjligt får veta om hjälpbehövande barn så att barnets situation kan redas ut och han eller hon får snabbt hjälp.

Anmälningsskyldiga

Enligt barnskyddslagen är nedan nämnda myndigheter och andra aktörer skyldiga att utan dröjsmål och utan hinder av sekretessbestämmelserna göra en barnskyddsanmälan, om de i sin uppgift fått vetskap om ett barn vars behov av vård och omsorg, omständigheter som äventyrar barnets utveckling eller eget beteende förutsätter att behovet av barnskydd utreds.

 • personer som är anställda eller innehar ett förtroendeuppdrag inom social- och hälsovården, undervisningsväsendet, ungdomsväsendet, polisväsendet, en församling eller något annat religiöst samfund
 • personer som är anställda hos en annan producent av socialservice eller hälsovårdsservice, utbildningsanordnare eller en enhet som bedriver mottagningsverksamhet för asylsökande eller nödcentralsverksamhet eller morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever
 • yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården

De som är anmälningsskyldiga bör alltid göra en skriftlig anmälan (blankett för barnskyddsanmälan finns till höger på sidan). Om det gjorts en muntlig anmälan i ett brådskande fall begärs alltid en skriftlig anmälan. Skriftliga anmälningar kan postas under adress Grankulla stad, social- och hälsovården, PB 52, 02701 Grankulla eller skickas per fax 09 8531058. 

Kontakt med socialvården enligt socialvårdslagen för bedömning av stödbehovet

Om en sådan yrkesutbildad person inom hälso- och sjukvården som avses i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994), en socialkurator eller en anställd hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, barndagvården, räddningsverket, Nödcentralsverket, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten i sitt arbete har fått kännedom om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska han eller hon styra personen till att söka socialservice eller om personen samtycker till det kontakta den myndighet som ansvarar för den kommunala socialvården, så att stödbehovet kan bedömas. (Socialvårdslagen 35§ 1301/2014)

Barnskyddsanmälan kan också göras av privatpersoner

Också en annan än ovan nämnda personer kan göra en barnskyddsanmälan utan hinder av sekretessbestämmelser som eventuellt gäller honom eller henne. Om du är bekymrad över ett barns situation och inte är säker på om du bör göra en anmälan, kan du först fråga råd av en socialarbetare utan att uppge barnets namn. Barnskyddsanmälan kan göras antingen muntligen (socialarbetarnas telefonnummer till höger på sidan) eller skriftligen (blankett för barnskyddsanmälan till höger på sidan). Skriftliga anmälningar kan postas under adress Grankulla stad, social- och hälsovård, PB 52, 02701 Grankulla eller skickas per fax 09 505 6530. 

När är det skäl att utreda behovet av barnskydd?

Alla barn och familjer råkar någon gång ut för svårigheter. Oftast löser sig problemen med hjälp av barnets näromgivning. I nedan nämnda situationer är det ändå skäl för utomstående att ingripa och informera barnskyddets socialarbetare om barnets situation så att de kan reda ut den. 

 • barnets vård, omsorg eller fostran försummas
 • det finns misstanke om att barnet misshandlas eller utnyttjas sexuellt eller det föreligger hot om dessa
 • barnet är otryggt, för mycket ensam eller sent ute
 • barnets beteende avviker från det normala: barnet är oroligt, ångestfyllt, depressivt e.d.
 • barnet använder rusmedel
 • barnet stjäl eller beter sig på annat sätt kriminellt
 • den person som sköter om barnet har missbruksproblem eller psykiska problem eller orkar inte

Om situationen kräver omedelbara åtgärder utanför tjänstetid ska man ta kontakt med social- och krisjouren i Esbo, som finns i anslutning till Jorvs sjukhus, tfn 8164 2439. Jouren har öppet dygnet runt.

Vad leder en barnskyddsanmälan till? 

En barnskyddsanmälan leder till en utredning av barnskyddsbehovet, som utförs av socialarbetarna. Om det under utredningen konstateras att det finns behov av barnskydd, ordnas stöd för barnet och familjen i första hand genom olika stödåtgärder inom öppenvården.

Utredning av behovet av barnskydd 

När en barnskyddsanmälan kommit in, avgör socialarbetaren alltid om barnet är i brådskande behov av hjälp. Om barnet är i omedelbar fara t.ex. på grund av föräldrarnas alkohol- eller drogmissbruk eller på grund av sitt eget beteende, kan barnet placeras i vård i brådskande ordning.

Finns det inte finns behov av brådskande åtgärder, bedömer socialarbetaren inom sju dygn om det behövs en noggrannare utredning av barnskyddsbehovet.

Föräldrarna informeras alltid om barnskyddsanmälan och huruvida en utredning av barnskyddsbehovet påbörjas. Barnet blir klient hos barnskyddet, om barnet placeras i brådskande ordning eller om en utredning av barnskyddsbehovet inleds. För barnet utses då alltid en egen socialarbetare som svarar för barnets ärenden.

I samband med utredningen av barnskyddsbehovet kartläggs barnets livssituation tillsammans med barnet, föräldrarna och andra närstående personer till barnet (t.ex. rådgivningen, dagvården, skolan). Barnet deltar i utarbetandet av utredningen och man tar hänsyn till barnets åsikter och önskemål med beaktande av barnets utvecklingsnivå. De saker som kommit fram antecknas i en sammanfattning som behandlas tillsammans med hela familjen. Utredningen ska vara färdig senast inom tre månader.

Klientrelation inom barnskyddet och klientplan 

När utredningen av barnskyddsbehovet är klar beslutar socialarbetaren om barnet ska fortsätta som klient inom barnskyddet. Om klientrelationen inte fortsätter får barnet och föräldrarna alltid ett meddelande om detta. Om klientrelationen fortsätter, görs det tillsammans med familjen och barnet upp en klientplan för barnet enligt vilken barnet stöds. Stödåtgärder inom öppenvården är t.ex.: 

 • en stödperson eller stödfamilj för barnet
 • familjearbete
 • rådgivning i frågor som gäller den psykiska hälsan och missbruksproblem
 • ekonomiskt stöd
 • familje- eller institutionsvård för barnet som stödåtgärd inom öppenvården

Omhändertagande och vård utom hemmet

Ibland är barnets eller familjens problem så allvarliga att det bästa för barnet är att ordna vården utom hemmet, antingen hos en fosterfamilj eller på en institution. Barnet kan också placeras hos en släkting till barnet. Omhändertagande och vård utom hemmet är alltid metoder som tillämpas i sista hand och målet är också då att barnet ska kunna återvända hem. I allmänhet bereds omhändertagande en lång tid i samråd med barnet och familjen. Föräldrarna och andra vårdnadshavare hörs och barnets åsikt utreds.

Barnets och föräldrarnas rätt att få information 

Barnet och hans eller hennes vårdnadshavare har rätt att få information om allt som gäller dem så fort ärendet har aktualiserats.