Valikko

Grankulla stads arbetsgrupp för rehabilitering av barn  

Arbetsgruppen för rehabilitering av barn är en konsultativ expertgrupp, som behandlar serviceförfrågningar gällande medicinsk rehabilitering av barn under 16 år (fysio-, tal- och ergoterapi samt neuropsykologisk rehabilitering). Gruppen tar emot remisser och följebrev från olika sektorer: barnrådgivning, skola, familjerådgivning och socialt arbete. Barnets vårdnadshavare kan också ta direkt kontakt med barnrådgivningen, terapeuterna eller expertsjukskötaren, om de har frågor som gäller rehabilitering.

Arbetsgruppen bedömer ur multiprofessionell synvinkel huruvida barn eller unga med särskilda behov får tillräckligt stöd i närmiljön samt om det finns behov av ytterligare undersökningar, vård och rehabilitering. Beslutet om medicinsk rehabilitering fattas av en läkare, och uppföljningen av hur målen uppfylls sker inom hälsovården. Eventuella rekommendationer som förutsätter betalningsförbindelse lämnas till överläkaren för godkännande.

Gruppen sammanträder två gånger i månaden, och över mötena upprättas PM. Planerna för de enskilda kunderna lagras i patientdatasystemet. Arbetsgruppen för rehabilitering av barn har tystnadsplikt i alla ärenden som gäller barnen. För behandling av ärendena begärs alltid vårdnadshavarens/-havarnas samtycke.

Till arbetsgruppen hör som sakkunniga:
•    en rådgivnings- och/eller skolläkare    
•    hälsovårdare från rådgivningen och lågstadiet
•    en fysioterapeut
•    en ergoterapeut
•    en talterapeut
•    psykologen från familjerådgivningen

Till gruppen kallas också vid behov representanter för det sociala arbetet, dagvården, skolväsendet samt servicen för utvecklingsstörda eller handikappservicen. Arbetsgruppen har möjlighet att konsultera en barnneurolog.
Vid sidan av klientarbetet dryftar rehabiliteringsarbetsgruppen resursanvändningen och resursernas tillräcklighet samt utvecklings- och utbildningsbehoven. Vidare diskuterar gruppen riktlinjerna för rehabiliteringen och rehabiliteringspraxis med samarbetsaktörerna.