Valikko

Barnrådgivning

Barnrådgivningen är till för alla barnfamiljer från det barnet fyllt 2 veckor till dess skolgången inleds.

Rådgivningens tyngdpunktsområden är, förutom hälsogranskningarna och vaccinationerna, att hjälpa familjerna att finna sina egna resurser och stöda dem i vardagen.

Under barnets första levnadsår besöker man barnrådgivningens hälsovårdare eller rådgivningsläkaren ca 10 gånger och i lekåldern årligen.

Hälsovårdaren på mödrarådgivningen överför den nyblivna familjen till barnrådgivningens hälsovårdare. Om ni har barn under skolåldern kan ni även själva ta kontakt med barnrådgivningen.


Mödrarådgivning

Rådgivningens målsättning är att via rådgivnings- och gruppverksamhet stöda och befrämja de blivande föräldrarnas fysiska och psykiska välmående så att de kan glädja sig över det väntade barnet, samt se fram emot och uppleva en trygg förlossning och leva i en fungerande parrelation som stöder barnets uppväxt och utveckling.

På rådgivningsbesöken följer vi upp den blivande moderns, det ofödda barnets och hela familjens hälsa och välmående såväl under graviditeten som efter förlossningen ända tills eftergranskningen är gjord.Vid behov remitteras modern/familjen till specialistvård.

Vi rekommenderar att du kontaktar mödrarådgivningen så snart menstruationen uteblir och graviditetstestet är positivt.

Blankett för förhandsuppgifter (pdf) (43.6 KB)
Ultraljudsundersökningar under graviditeten (pdf) (16.7 KB)
Förfrågan om alkoholbruk (pdf) (167.6 KB)
Frågeformulär för identifiering av faktorer som ger kraft åt och faktorer som belastar familjer som ska ha barn (pdf) (31 KB)


Preventivrådgivning

Gratis preventivmedel i Grankulla

I enlighet med ett beslut som fattats på basis av en fullmäktigemotion erbjuds alla Grankullabor under 21 år sedan början av 2016 möjlighet till gratis preventivmedel. Dessa består av sedvanliga kombinerade p-piller, minipiller samt p-stav (kapsel) och spiral enligt övervägande. Kondomer finns att få för tillfälligt bruk. Preventivrådgivningen fungerar i anslutning till mödrarådgivningen. Du kan också nå preventivmedelstjänsten via skol- och studerandehälsovården. På preventivrådgivningen söker vi tillsammans en preventivmetod som passar bäst för just dig, och du får vägledning i frågor som gäller användningen. Du kan dessutom få sexualrådgivning och handledning som främjar den sexuella hälsan.

 Kontaktuppgifter
•    Skolhälsovårdare: Ungdomar i grundskoleåldern samt gymnasiestuderande – kontakta din egen skolhälsovårdare.
•    Hälsovårdaren Ulla Mikkonen på hälsostationen: studerande under 21 år från andra kommuner som studerar i Grankulla. Dessa har rätt till gratis p-pillerstart (3 månader) via hälsovårdaren, men fortsättningen och uppföljningen sköts i hemkommunen. Tfn 050 411 7050.
•    Hälsovårdaren Marika Mattila vid preventivrådgivningen: studerande bosatta i Grankulla samt andra unga personer under 21 år (förvärvsarbetande, mödrarådgivningens klienter mm.), tfn (09) 8789 1344, telefontid mån–tor kl. 12–13.


Faderskapslagen revideras 2016 – faderskap kan erkännas redan på rådgivningsbyrån


Då ett barn föds utom äktenskapet, kan faderskapet i fortsättningen erkännas redan före barnets födelse på mödrarådgivningen, om det inte råder någon oklarhet om barnets biologiska pappa. Så kan man göra t.ex. när de blivande föräldrarna lever i ett samboförhållande. Då behöver familjen inte längre besöka barnatillsyningsmannen efter barnets födelse, såsom för närvarande. Ändringen ingår i den nya faderskapslagen, som trädde i kraft den 1 januari 2016.

Den nya lagen syftar bland annat till att förenkla förfarandet för erkännande av faderskap. Att faderskapet erkänns redan under graviditetstiden stärker också den blivande pappans föräldraskap. Grankulla stad inför det nya förfarandet genast när vi fått de nya blanketterna för erkännande av faderskap från Institutet för hälsa och välfärd. Fram till dess tillämpar vi ännu det gamla förfarandet så att erkännandet av faderskap sker hos barnatillsyningsmannen i Socialservicens lokal på Köpcentrum Grani, 3:e våningen. Vi strävar efter att kunna ta i bruk de nya blanketterna inom januari månad.

Avdelningsskötare

Suvi von Troil