Valikko

Hälsovårdscentralen


Vid mindre brådskande ärenden,
ring 09 8789 1300 kl. 8.00 – 15.30 (återuppringningstjänst)

Hit ska du ringa till exempel när det gäller behandling av en kronisk sjukdom, när du vill ha råd i hälsovårds- eller sjukvårdsfrågor, när du vill ha ett intyg eller när du vill boka en icke-brådskande mottagningstid. De tjänster som ges på hälsovårdscentralen grundar sig alltid på sjukskötarens bedömning av vårdbehovet, dvs. det är inte möjligt att direkt göra en tidsbokning. Återuppringningstjänsten ringer tillbaka högst tre gånger under den pågående arbetsdagen eller senast följande vardag, alltefter resursläget på mottagningen.

Obs! Råd i vaccinationsfrågor ges tisdagar kl. 10-11 och torsdagar kl. 12-13 tfn 09 8789 1332.

Behöver du brådskande vård,
ring 09 8789 1350 kl. 8.00 – 15.30 (återuppringningstjänst)

Ring helst genast på morgonen klockan 8–10 om du behöver vård samma dag.

Du kan också komma direkt till hälsostationen på morgonen.

En sjukskötare ringer upp dig, bedömer situationen per telefon och ger dig anvisningar: detta kan gå ut på anvisningar för egenvård eller uppföljning, eller en hänvisning till mottagningen. Vid brådskande vårdbehov får du en tid på mottagningen samma dag. Vid ett brådskande sjukdomsfall kan du uppsöka hälsostationen under öppettiderna utan tidsbokning eller telefonsamtal. Sjukdomar som kräver brådskande behandling är bl.a. plötslig, svår smärta eller värk (bl.a. smärta i magen), sår som uppkommer genom olycksfall, andningssvårigheter samt svåra psykiska störningar som kräver jourvård. I verkliga akutfall (t.ex. smärta i bröstkorgen, symptom på förlamning/stroke), ring genast till nödcentralen, tfn 112.

Tidsbokning på webben

Grankulla hälsostation tog i oktober 2017 i bruk ett webbaserat tidsbokningssystem, via vilket du kan snabbt och enkelt boka tid på hälsostationen eller meddela att du vill bli uppringd. För att göra detta ska du vara fast bosatt i Grankulla eller ha flyttat ansvaret för din vård till Grankulla.

Se tidsbokning på webben -sida för mer information.

Till webbtjänsten.

Hälsocentralens återuppringningstjänst förnyas

– målet är mer individuell betjäning som beaktar klientens modersmål och hur brådskande vårdbehovet är

Återuppringningstjänsten vid Grankulla hälsocentral är ett praktiskt och allmänt anlitat sätt att kontakta hälsocentralen både i brådskande och mindre brådskande ärenden. Som ett alternativ till återuppringningstjänsten eller om det uppstår telefonkö är det också lätt att själv åka direkt till hälsocentralen i en stad med så korta avstånd som Grankulla. Till följd av detta kan det tidvis bli kö både i återuppringningstjänsten och på hälsocentralen. Utöver detta har de tekniska lösningarna i telefontjänsten lett till att klienterna ibland har haft svårt att få betjäning på sitt modersmål. Det har kommit som en överraskning för många av dem som ringer att de blir uppringda av en finskspråkig skötare trots att de har valt svenska. Systemet har inte kunnat förmedla information om vilket språk klienten har valt till skötaren som ska ringa tillbaka, så överraskningen har varit ömsesidig.

Det här var utgångsläget när vi inledde arbetet med att göra återuppringningstjänsten kundvänligare. Från och med mitten av december kommer skötaren som ringer upp klienten att kunna se vilket språk klienten har valt. Tack vare detta kan så många klienter som möjligt betjänas av skötare med goda kunskaper i deras modersmål. 

Inom den närmaste framtiden ska vi också lösa hur vi ska kunna öka effektiviteten i betjäningen av klienter i behov av akutvård och samtidigt förebygga att det uppstår telefonköer. Den nya återuppringningstjänsten kommer att snabbare än förut styra de brådskande samtalen till bedömning av vårdbehovet och vid behov vidare till tjänsterna. Icke-brådskande fall styrs till ett skilt servicenummer.

Under inkommande år utvidgas e-tjänsterna (till bl.a. tidsbeställning och begäran att bli kontaktad), vilket bidrar till att minska belastningen på återuppringningstjänsten. Arbetet pågår som bäst med att fastställa fokusområden och innehåll för e-tjänsterna. Invånarenkäten som görs i Grankulla samt enkäter som görs i november-december 2016 av studerande vid yrkeshögskolan Laurea kommer också att bidra med information om Grankullabornas tankar kring e-tjänsternas fokus.