Hemvård


Hemvård ges personer som behöver hjälp exempelvis på grund av sjukdom, handikapp, hög ålder, nedsatt funktionsförmåga eller familjesituation. Målet är att stödja klienterna så att de så länge som möjligt kan bo tryggt i eget hem. Hemservicen är avgiftsbelagd.

För krigsinvalider med över 20 % invaliditet är de hemvårdstjänster som klienten och hemvården kommit överens om i vård- och serviceplanen avgiftsfria.

De stödtjänster som kan fås via hemvården är hemkörd mat, trygghetsservice, transportservice enligt socialvårdslagen och bastu- och tvättservice.
Hemrehabilitering, rehabilitering i vardagen


Vid sidan av rehabilitering som ges på institution och öppen rehabilitering har man utvecklat en form av hemrehabilitering som ger möjlighet att förbättra seniorers funktionsförmåga. Med hjälp av rehabiliteringen underlättar man de äldres möjligheter att bland annat efter hemkomst från sjukhus återfå sina egna resurser och sin funktionsförmåga så att de kan klara av vardagen i det egna hemmet utan problem. Målet är ett de äldre ska kunna bo hemma så länge som möjligt.
Hemvården i Grankulla vill tillsammans med andra sakkunniga/yrkesmänniskor realisera denna idé och verksamhetsmodell för att möjligheterna att bo hemma ska förbättras ytterligare.

Läs mer om hemrehabiliteringen här >