Stöd för närståendevård

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården.

För kommunen utgör stödet för närståendevård prövningsbaserad verksamhet, som ordnas inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet. Vårdtagarens behov av vård och omsorg utreds alltid individuellt. Den vårdbehövande personens hemkommun enligt lagen om hemkommun ska vara Grankulla. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Ett hjälpbehov som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.

Avgifter

Hur ansöker man om stöd?

Ärenden som gäller personer över 65 som får närståendevård handhas av hemvårdsledaren inom äldreomsorgen i Grankulla, medan ärenden som gäller personer under 65 som får närståendevård handhas av den specialiserade socialhandledaren vid Grankulla stads socialbyrå. Ansökan om stöd för närståendevård görs på en blankett som finns att få hos dem som arbetar med närståendevård. Ansökan jämte läkarintyg lämnas in till någon av de två handläggarna av stödet för närståendevård. Då ansökan är inlämnad, görs alltid ett hembesök.

Bedömningen av servicebehovet görs utgående från klientens ansökan, det bifogade läkarintyget och ett hembesök av hemvårdsledaren/socialhandledaren. Bedömningen leder till ett skriftligt beslut om att stödet antingen beviljas eller inte. Den sökande har rätt att söka ändring i beslutet.

Efter positivt beslut om stöd för närståendevård görs en vård- och serviceplan upp, där de tjänster som den vårdbehövande ska få definieras, närståendevårdarens vårdarvode och ledigheter bestäms, och de tjänster som stödjer vården slås fast. Stadens arbetstagare inom närståendevården gör upp vård- och serviceplanen tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Arbetstagaren i fråga träffar klienterna inom närståendevården minst en gång om året.