Valikko

Stöd för närståendevård

Stöd för närståendevård – vad är det?

Med närståendevård avses att vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk person ordnas i hemförhållanden med hjälp av en anhörig eller någon annan som står den vårdbehövande nära. Med stöd för närståendevård avses en helhet som omfattar behövliga tjänster som tillhandahålls den vårdbehövande samt vårdarvode till närståendevårdaren, ledighet och service till stöd för närståendevården (2 § i lagen om stöd för närståendevård 937/2005).

För kommunen utgör stödet för närståendevård prövningsbaserad verksamhet, som ordnas inom ramen för de anslag som reserverats för ändamålet. Vårdtagarens behov av vård och omsorg utreds alltid individuellt. Den vårdbehövande personens hemkommun enligt lagen om hemkommun ska vara Grankulla. Vårdarvodet bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. Ett hjälpbehov som uteslutande gäller vård av hemmet och skötsel av ärenden berättigar inte till stöd för närståendevård.

År 2018 betalas stöd för närståendevård enligt följande:

Vårdberoendegrupp 1: 1 700,62 euro/månad

Vårdberoendegrupp 2: 785,11 euro/månad

Vårdberoendegrupp 3: 431,73 euro/månad


Hur ansöker man om stöd?

Det finns två anställda hos Grankulla stad som har hand om stödet för närståendevård. Ärenden som gäller personer över 65 som får närståendevård handhas av hemvårdsledaren inom äldreomsorgen i Grankulla, medan ärenden som gäller personer under 65 som får närståendevård handhas av den specialiserade socialhandledaren vid Grankulla stads socialbyrå. Ansökan om stöd för närståendevård görs på en blankett som kan skrivas ut på Grankulla stads webbplats (se Närståendevård). Blanketten finns också att få hos dem som arbetar med närståendevård. Ansökan jämte läkarintyg lämnas in till någon av de två handläggarna av stödet för närståendevård. Då ansökan är inlämnad, görs alltid ett hembesök.

Bedömningen av servicebehovet görs utgående från klientens ansökan, det bifogade läkarintyget och ett hembesök av hemvårdsledaren/socialhandledaren. Bedömningen leder till ett skriftligt beslut om att stödet antingen beviljas eller inte. Den sökande har rätt att söka ändring i beslutet.

Efter positivt beslut om stöd för närståendevård görs en vård- och serviceplan upp, där de tjänster som den vårdbehövande ska få definieras, närståendevårdarens vårdarvode och ledigheter bestäms, och de tjänster som stödjer vården slås fast. Stadens arbetstagare inom närståendevården gör upp vård- och serviceplanen tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Arbetstagaren i fråga träffar klienterna inom närståendevården minst en gång om året.


Kontaktuppgifter:

Servidehandledare vid hemvården
tfn. 050 500 4129 (under tjänstetid)

Specialiserad socialhandledare
tfn. 050 520 1232