Valikko

Servicesedlar införs inom serviceboende med heldygnsomsorg

Social- och hälsovårdsnämnden i Grankulla har 19.5.2015 beslutat att införa servicesedlar inom serviceboende med heldygnsomsorg. Servicesedeln är ett av flera existerande alternativ för hur tjänsterna kan tillhandahållas och den är valbar för klienten. En invånare i staden som har bedömts ha ett behov av serviceboende med heldygnsomsorg kan använda servicesedlar för att köpa sådana tjänster av en privat serviceproducent som staden har godkänt. Sedeln omfattar servicekostnader och måltidsavgift, utöver vilket klienten kan köpa extra tjänster av serviceproducenten.

Servicesedelns värde bestäms utgående från klientens inkomster och varierar mellan 100 och 3 000 euro/månad beroende på nettoinkomsterna. Sedelns värde minskar då klientens nettoinkomst ökar. Som inkomst räknas klientens fortgående och regelbundna nettoinkomster, löne- och kapitalinkomster, inkomst från skog, pensioner och andra jämförbara fortgående förmåner. Beräkningen av inkomster följer principerna för serviceboende som ordnas som köpt tjänst med undantag för att vårdbidrag, bostadsbidrag eller handikappbidrag som betalas ut av Folkpensionsanstalten inte räknas med i klientens inkomster. Bidragen ifråga disponeras av klienten och räknas inte som inkomst då servicesedelns värde bestäms. Genom sitt val av serviceproducent kan klienten själv påverka hur stor självriskandel av serviceboendets kostnader klienten själv ska betala för.

Man kan ansöka om servicesedlar med en fritt formulerad skriftlig ansökan. Beslutet om att bevilja servicesedlar och om sedlarnas värde fattas efter att klienten personligen eller genom ombud har lämnat in blanketten gällande ansökan om servicesedlar/inkomstutredning till äldreomsorgen med de bilagor som uppges på blanketten, så att sedlarnas värde kan bestämmas.

Efter att beslutet har fattats ingår klienten eller dennes ombud ett serviceavtal med serviceproducenten angående servicens innehåll. Avtalet ska omfatta villkoren åtminstone för uppsägningstidens längd och villkoren för att säga upp avtalet, faktureringsvillkoren, hyresbeloppet, samt avgifterna för service och måltider. Avtalet ska innehålla en definition av vad klienten får för sin serviceavgift (en så kallad vård- och/eller serviceplan).

Vid köp av tjänster med servicesedeln har klienten samma rättigheter som i de övriga social- och hälsovårdstjänsterna. Konsumentskyddslagstiftningen gäller även klienter inom privat socialvård och hälsovård som köpts med servicesedlar.

Närmare upplysningar: Servicehandledare vid hemvården, tfn 050 500 4129 (under tjänstetid)

Information för serviceproducenten

Med serviceboende avses boende för äldre i ett vårdhem som upprätthålls av serviceproducenten enligt 21 §, 1 momentet, 4 punkten i socialvårdslagen. Serviceboende omfattar heldygnsomsorg för klienten i enheten för serviceboende, samt stödtjänster. Serviceboende är öppenvård och jämförbart med att bo hemma. Klienten kan bo i en enhet för serviceboende till livets slut med hjälp av tillräckliga stödtjänster.

 

Klienten kan enligt eget gottfinnande och egna behov välja serviceproducent ur registret över de serviceproducenter som har godkänts av staden. Klienten kan också be sin serviceproducent kontakta Grankulla stads äldreomsorg. Då kan producenten lämna in ansökan om att bli servicesedelproducent och bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden.

För att kunna bli en av de producenter av serviceboende med servicesedlar som har godkänts av staden ska producenten uppfylla de krav som uppges i regelboken för servicesedlar. Producenten ska också skriftligen förbinda sig att följa reglerna och kraven i regelboken. Varje separat enhet ska fylla i ansökan skilt för sig även om de ägs av samma serviceproducent. De serviceproducenter som har godkänts införs på listan över producenter av serviceboende med servicesedlar.