Särskilt stöd ska ges elever som inte i tillräcklig utsträckning når målen för tillväxt, utveckling och lärande trots andra former av stöd. Det särskilda stödet ska alltid vara systematiskt och ta hänsyn till elevens situation som helhet. En individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP) görs upp för eleven. Där för man in det stöd som eleven ges. Elevens IP ses över två gånger per läsår. IP görs upp i Wilma och kan läsas av vårdnadshavarna.

Med elevens fördel och möjligheterna att ordna undervisningen i åtanke kan det särskilda stödet ordnas

  • i samband med övrig undervisning i elevens närskola
  • helt eller delvis i smågrupp i elevens närskola.

Planerna för en lämplig undervisningsgrupp görs upp i samarbete mellan skolan, eleven, vårdnadshavaren och eventuella samarbetsparter.