Skolgångsbiträdena stöder elevens lärande och skolgång under skoldagen, och arbetar i eftermiddagsklubbarna på eftermiddagarna.

En helhetsbedömning av assistansbehovet görs som ett inslag i de övriga stödinsatserna för eleven. Rektorn ansvarar för biträdestjänsterna i skolan och planerar allokeringen av sådana i samarbete med den övriga personalen.

I fråga om det allmänna och intensifierade stödet skrivs biträdestjänsterna vid behov in i planen för lärande. Beslut om vilka biträdestjänster en elev ska få fattas inom ramen för beslutet om särskilt stöd, och fördelningen av tjänsterna skrivs in i elevens IP.

Hjälpmedel

En elev har rätt att få de hjälpmedel som är nödvändiga för deltagande i undervisningen. Behovet av hjälpmedel kan gälla specifika behov för att se, höra, röra sig eller lära sig. Hjälpmedlen används systematiskt och användningen och nyttan av dem bedöms i elevens pedagogiska handlingar. I fråga om eventuella behov av hjälpmedel ska man kontakta elevens lärare.