En elev har rätt att få ett tillräckligt stöd för utveckling och lärande genast när behov uppstår.

Stödformerna planeras och organiseras i samarbete mellan eleven, vårdnadshavarna, lärarna och vid behov den övriga personalen. Stödet kan exempelvis bestå av

  • föregripande stödundervisning
  • specialundervisning på deltid
  • kompanjonundervisning av specialläraren i elevens klass
  • stöd av skolgångsbiträde
  • differentiering
  • anpassning av läromedel
  • möjlighet att använda hjälpmedel.

De tre stegen för stöd

Begreppen allmänt, intensifierat och särskilt stöd används för att beskriva omfattningen och formerna för barnets stöd i skolan. Behovet av stöd kan variera över tid. Samarbete mellan hem och skola gör det möjligt att sätta in rätt sorts stöd i rätt tid för barnet. Vid planeringen av stödet beaktas alltid barnets situation som helhet. Gemensamt uppgjorda planer säkrar att både skolan och hemmet har kunskap om det stöd som barnet behöver och arrangemangen för undervisningen. De stödhandlingar som görs upp för eleven finns i Wilma.