Med elevvård avses arbete för att främja och upprätthålla gott lärande, god fysisk och psykisk hälsa och socialt välbefinnande för eleven samt verksamhet som ökar förutsättningarna för dessa. Målet med elevvården är att främja elevens sammantagna hälsa och välbefinnande, både som individ och medlem i gruppen.

Det generellt inriktade elevvårdsarbetet är inriktat på skolan som helhet. Det ska skapa förutsättningar för samhörighet, omsorg och öppen kommunikation i skolan. Förfaringssätt som ökar delaktigheten hjälper också till att förebygga problem, upptäcka dem i ett tidigt skede och ordna det stöd som behövs. Det generellt inriktade elevvårdsarbetet utförs av alla vuxna i skolan.

Den individuella elevvården gäller en enskild elev. Eleverna och vårdnadshavarna kan kontakta aktörerna inom elevvården i olika frågor som gäller lärande, växande och utveckling. Telefonnummer till kuratorer, psykologer och hälsovårdare finns på sidan för kontaktuppgifter. Av sekretesskäl rekommenderar vi kontakt antingen via Wilma eller per telefon. Elevvårdens tjänster är frivilliga och konfidentiella.