I maj 2021 riktades en enkät till eleverna i åk 5–9 i grundskolorna i Grankulla. Enkäten fokuserade på barns och ungdomars välmående, utmaningarna som coronaepidemin har medför och epidemins inverkan på bl.a. skolgång, vänskapsrelationer och fritidssysselsättningar.

Syftet var att kartlägga vad som kunde göras för att hantera den växande utamningen och särskilt vad som kan göras när det akuta coronaläget lättar, under s.k. coronaexit.

Efter att enkätsvaren hade samlats in ordnades verkstäder skilt för tjänsteinnehavare, vårdnadshavare och beslutsfattare. Också eleverna har gått igenom resultaten tillsammans i klasserna och fört fram egna förslag till lösningar på de utmaningar som kommit fram i resultaten.

Hur gå vidare?

Med utgångspunkt i enkäterna och verkstäderna går vi vidare med följande:

  • både elever och vuxna i varje skola ska begrunda saken och föreslå bra lösningar på det som behöver förbättras
  • arbetet med att göra upp en välmåendestig inleds
  • samarbetet mellan ungdomsarbetarna, elevvården och skolan personal intensifieras
  • skolarbetet fredas: tid har reserverats för att höra eleverna och stärka gruppsammanhållningen
  • coronastödet som beviljas av regeringen används för extra stöd till barn och ungdomar enligt det enheterna besluter

Kontakta oss

Karin Palmén

LAPE Kehittämissuunnittelija
Organisation
Bildning