Tillbaka till aktuellt
26.8.2021 | Välmående och hälsa

HUOM! Sivun alareunasta löydät 16.9.2021 klo 12.00 mennessä saapuneet kysymykset ja kysymyksiin annetut vastaukset sekä täsmennykset tarjouspyyntöön 21.9.2021 klo 16.00.

Hankinnan kuvaus

Alla esitetyillä tarjouspyyntöasiakirjoilla Kauniaisten kaupunki (myöhemmin tilaaja/hankintayksikkö) pyytää tarjousta vammaisten asumispalveluista. Hankinta kattaa sekä kehitysvammaisten että vaikeavammaisten asumispalvelut ja hankinta on jaettu osa-alueisiin. Mikäli tarjous koskee uutta perustettavaa yksikköä, yksikön toiminnan tulee alkaa viimeistään 1.1.2022.

Tilaaja hankkii vammaisten asumispalvelua kaikenikäisille vammaisille henkilöille. Palvelua hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta tarjouspyyntöasiakirjoissa tarkemmin määritellyin ehdoin. Tilaaja ei sitoudu kiinteisiin asiakasmääriin, vaan palveluita hankitaan tarpeen mukaan.

Hankinnan kohteena on seitsemän erilaista vammaisten asumispalvelun palvelumuotoa, jotka jakaantuvat kohdassa alla kohdassa 3 esitettyihin osakokonaisuuksiin.

  1. Tuettu asuminen vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille
  2. Palveluasuminen vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille
  3. Tehostettu palveluasuminen vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille
  4. Vaativa tehostettu palveluasuminen vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille
  5. Erittäin vaativa tehostettu palveluasuminen vaikeavammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille
  6. Asumisvalmennus kehitysvammaisille asiakkaille
  7. Lyhytaikainen palveluasuminen ja hoito vammaisille ja kehitysvammaisille asiakkaille.

Hankintamenettely ja puitejärjestely

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä sosiaalipalvelujen hankinta. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen sähköisellä kanavalla (HILMA) www.hankintailmoitukset.fi.
Hankinta toteutetaan dynaamisena tarjousmenettelynä, joka on kuvattu tarkemmin tarjouspyynnön liitteessä 1 ”Hankintamenettelyn kuvaus”. Tarjouskilpailun perusteella muodostetaan puitejärjestely siihen valittujen palveluntuottajien kesken.

Puitejärjestelyssä oleva palveluntuottaja valitaan kunkin asiakkaan kohdalla yksilöllisen tarpeen, harkinnan ja palvelun soveltuvuuden perusteella. Asiakkaan yksilöllinen tarve ja erityiset olosuhteet ratkaisevat, minkälaisia palveluja tilaaja kulloinkin järjestää. Mikäli asiakkaan palveluntarpeen kannalta soveltuvia palveluntuottajia on useampia, valitaan näistä puitejärjestelyssä hinnaltaan halvin.

Sopimusaika

Sopimuskausi alkaa 1.1.2022. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Hankintasopimusluonnos, jonka ehtoihin tarjoaja sitoutuu tarjouksen jättäessään, on tarjouspyynnön liitteenä 3.

Jokaisen dynaamisessa tarjousmenettelyssä valitun palveluntuottajan kanssa tehdään kirjallinen sopimus tilaajan ja valittujen palveluntuottajien kesken.

Hankintaa koskevat lisäkysymykset ja vastaukset

Mahdolliset hankintaan liittyvät tarkentavat kysymykset on toimitettava torstaihin 16.9.2021 klo 12.00 mennessä. Kysymykset on esitettävä suomen kielellä. Kysymykset tulee lähettää sähköpostitse osoitteeseen kauniainen@kauniainen.fi ja sähköpostin otsikon tulee olla ”Kysymys – vammaisten asumispalveluhankinta”.

Esitetyt kysymykset ja niihin annetut vastaukset, sekä tarjouspyynnön mahdolliset täsmennykset julkaistaan viimeistään tiistaihin 21.9.2021 klo 16.00 mennessä osoitteessa: https://www.kauniainen.fi/ajankohtaista/#/?search=&contentTypes=POST&categories=tarjouspyynnot

Tarjoajan on tarkistettava mahdolliset muutokset ja täsmennykset tarjouspyyntöasiakirjoihin yllämainitusta osoitteesta ennen tarjouksen jättämistä.

Tarjousten jättäminen

Sitova suomenkielinen sähköinen tarjous liitteineen on toimitettava sähköpostitse osoitteeseen kauniainen@kauniainen.fi maanantaihin 27.9.2021 klo 9.00 mennessä. Sähköpostin otsikon tulee olla ”Tarjous – vammaisten asumispalveluhankinta”.

Tarjouksen voi toimittaa myös suljetussa kirjekuoressa maanantaihin 27.9.2021 klo 9.00 mennessä osoitteeseen:

Kauniaisten kaupunki
Sosiaali- ja terveysvaliokunta
PL 52
02701 Kauniainen

Kuoreen merkintä ”Tarjous: vammaisten asumispalveluhankinta”.

Tarjous on annettava suomen kielellä.

Hallintolain (434/2003) 17 §:n mukaan lähettäjän on huolehdittava siitä, että tarjous saapuu viranomaiselle määräajassa. Postin kuljetettavaksi jätetyn tarjouksen tulee olla perillä määräaikaan mennessä.

Myöhästyneet tarjoukset suljetaan tarjouskilpailun ulkopuolelle. Tarjoajilla ei ole oikeutta saada korvausta tekemästään tarjouksesta. Tarjous tulee tarjoajaa sitovaksi, kun tilaaja on ottanut tarjouksesta selon.

Kauniaisissa 26.8.2021

Ulla Tikkanen
Sosiaali- ja terveysjohtaja
Kauniaisten kaupunki

TARJOUSPYYNTÖAINEISTO

Tarjouspyyntö (pdf)
Liite 1 Hankintamenettelyn kuvaus (pdf)
Liite 2 Palvelukuvaus (pdf)
Liite 3 Sopimusluonnos (pdf)
Liite 4 Henkilötietojen käsittelyn ehdot (pdf)
Liite 5 Perustietolomake (docx)
Liite 6 Tarjouslomake (docx)

Hankintayksikön ilmoitus palveluntuottajille 21.9.2021 klo 16.00: Hankintayksikkö täsmentää hankintailmoituksen mukaista tarjouspyyntöä siten kuin alla esitetyssä koosteessa saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista on esitetty.

Lisäksi julkaistaan seuraavat asiakirjat:
Kooste kaikista saapuneista kysymyksistä ja kysymyksiin annetuista vastauksista 21.9.2021 klo 16.00 (pdf)