Tillbaka till aktuellt
1.9.2021 | Allmän kungörelse

Sökande: Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland
Dnr: ESAVI/22998/2018
Beslutsnr: 250/2021
Ärende: Initiativ om ändring av miljötillstånd för Helsingfors-Vanda flygplats, Vanda

Framläggande av kungörelsen och beslutet för allmänheten
Regionförvaltningsverket delger beslutet ovan genom en offentlig kungörelse på regionförvaltningsverkets webbplats. Kungörelsen och beslutet hålls framlagda för allmänheten 1.9–8.10.2021 på adressen ylupa.avi.fi, där de kan läsas. Anvisningar om hur man överklagar finns i besvärsanvisningen som har bifogats beslutet.