Stipendier och understöd


Grankulla stad beviljar årligen understöd och stipendier för att stödja lokala föreningar, verksamhetsgrupper och enskilda utövare i deras verksamhet. Understöd kan sökas för idrotts-, bildnings-, ungdoms- eller social- och hälsovårdsverksamhet. 

OBS!  Läs de nya principerna före du fyller i din ansökan.

Understöd som beviljas av kultur- och fritidssektorn söks på en blankett som är gemensam för alla kultur- och fritidssektorns understöd och stipendier. 

Blanketten finns att få i Stadshusets info, Grankullavägen 10, och på kultur- och fritidstjänsternas kontor, Norra Heikelvägen 12.

Blanketterna, både ansökan och föregående års redovisning med bilagor adresseras till den nämnd som beviljar understödet och lämnas in  senast 15.2.2019 kl. 15.00 till: 

Grankulla stad 
Registraturen 
Grankullavägen 10 
02700 Grankulla

Tilläggsfrågor kan riktas åt:
Byråsekreterare, Elina Pynnönen
050 375 2267
fornamn.efternamn@grankulla.fi

Understöd för idrottsverksamhet


Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan i första hand sökas av idrottsföreningar och -klubbar som har Grankulla som hemort. Verksamhetsunderstöd kan sökas till stöd för den stadgeenliga verksamhet som bedrivs av en idrottsförening eller -klubb.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för syften som ligger utanför den ordinarie idrottsverksamheten, bl.a. för att arrangera större evenemang eller betydande tävlingar eller för något annat välmotiverat ändamål.

Träningsstipendier för idrottare

Träningsstipendier kan sökas av idrottare och tränare som är fast bosatta i Grankulla eller har fast verksamhet i staden. Unga sökande under 29 år prioriteras och stipendiets avsikt är att stödja den sökandes idrottsverksamhet eller ge möjlighet till vidare studier inom den egna sportgrenen. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad studerande.


Understöd för kulturverksamhet


Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas av registrerade eller oregistrerade kultursammanslutningar som har Grankulla som hemort eller som bedriver kulturverksamhet i Grankulla på permanent basis. Verksamhetsunderstöd kan sökas som stöd för kulturverksamhet som nämns i föreningens verksamhetsplan, t.ex. resekostnader, arvoden, stöd till föreningens medlemmar samt hyres- och driftskostnader.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas för kulturprojekt eller andra välmotiverade ändamål. Projektunderstöd kan användas för kostnader som uppkommer i samband med det projekt som stöds.

Konstnärsstipendium

Konstnärsstipendium kan sökas av en konstnär som är fast bosatt i Grankulla eller som bedriver konstnärlig verksamhet i Grankulla på permanent basis. Stipendiet är avsett som stöd för konstnärlig eller litterär verksamhet eller som stöd för fortsatta studier inom konstnärens egen konstart. Stipendiet kan även vid särskilt vägande skäl beviljas som studiestöd för en begåvad konststuderande.

 

Understöd för ungdomsverksamhet


Verksamhetsunderstöd

Verksamhetsunderstöd kan sökas för ungdomsverksamhet som drivs av ungdomsföreningar verksamma i Grankulla, för annan verksamhet som ordnas av ungdomarna själva eller för övrig ungdomsverksamhet. Verksamhetsunderstöd kan sökas av ungdomsföreningar och -sammanslutningar samt andra fria ungdomsgrupper för Grankullaungdomar, under förutsättning att minst 2/3 av medlemmarna är i åldern 7–28 år.

Projektunderstöd

Projektunderstöd kan sökas som ett engångsbidrag, t.ex. för att ordna ett enskilt evenemang, för resebidrag, för att införskaffa material och utrustning som behövs för verksamheten, eller för något annat välmotiverat ändamål, t.ex. verksamhet inom fria ungdomsgrupper.

Idrottsunderstöd i siffrorKulturunderstöd i siffror
Ungdomsunderstöd i siffror

Understöd totalt