Taxor

Med bruksavgifterna för idrottsanläggningar kan man inverka på befolkningens motionsutövning. Avgifterna är bundna till anläggningstyp. Motionsslingorna och "kvarterplanerna" är i regel avgiftsfria. Avgift tas ut för de idrottsanläggningar som är dyrast att upprätthålla.
De principer som styr bruksavgifterna hör till den kommunala idrottssektorns viktigaste idrottspolitiska beslut. Idrottsnämnden beslutar årligen om avgifterna för de av Grankulla stad upprätthållna idrottsanläggningarna. Beslut om de gällande avgifterna fattades vid idrottsnämndens möte 30.8.2016, 31 § och de trädde i kraft genast.

siv tilojen vuokrausperiaatteet (pdf) (2.2 MB)

Junnulatka3.j