Valikko

Principer för beviljande av bidrag


PRINCIPER FÖR BEVILJANDE AV BIDRAG FÖR VÄNORTSBESÖK TILL I GRANKULLA VERKSAMMA FÖRENINGAR, SAMMANSLUTNINGAR OCH PRIVATPERSONER

Bidragen lediganslås att sökas inom ramen för det anslag som stadsstyrelsen för respektive år upptagit för ändamålet, och de kan sökas av i staden verksamma föreningar och sammanslutningar samt enskilda personer.

Stadsstyrelsen beviljar bidragen på ansökan av vederbörande.

Bidrag kan beviljas för resor som helt eller delvis företas till Grankullas vänorter och även för mer vidsträckta rundresor till den del kostnaderna förorsakas av resan till vänorten.

Bidrag kan beviljas för studieresor och -besök, vilkas avsikt är att bekanta deltagarna vid olika anläggningar, motsvarande föreningars eller sammanslutningars verksamhet eller med ett i övrigt motiverat resemål. Understöd beviljas inte för direkta nöjes- och rekreationsresor.

Bidrag beviljas inte för resor till idrottstävlingar eller för artistgruppers konsertresor eller liknande, för vilka det i stadens budget finns upptaget separat anslag.

Bidrag beviljas såväl grupper som enskilda personer för högst en resa/år.

Bidrag beviljas huvudsakligast upp till högst 50 % av resekostnaderna, varvid billigaste färdsätt skall anlitas.

Bidrag kan även beviljas då en grupp eller enskild person kommer på vänortsbesök till Grankulla, t.ex. till kostnader för inkvartering, måltider eller rundturer.

En skriftlig, bestyrkt redovisning över bidragets användning skall i efterhand, dock senast före utgången av januari månad följande år, avges till stadens drätselkontor.

Bidrag beviljas inte till sammanslutning, som tidigare försummat att inlämna redovisning som avses i punkt 9.

Om bidragets användning inte motsvarar den ursprungliga ansökan, t.ex. på grund av att antalet deltagare varit färre än det uppgivna, kan den som erhållit bidraget förpliktas att återbetala det helt eller delvis.

Ansökningsblankett :Bidrag för vänortsbesök (pdf) (52.4 KB)