Byggherreverksamhet (investeringar)

Till resultatenhetens uppgifter hör att övervaka byggarbeten och utveckla dessa verksamheter. 

  • Stadens egda fastighetens byggnadsprojekter
  • Övervakning av stadens husbyggen