Valikko

Undantagsbeslut

Kommunen kan av särskilda skäl bevilja undantag från bestämmelser, förbud och andra begränsningar som gäller byggande eller andra åtgärder och som har utfärdats i markanvändnings- och bygglagen (MarkByggL) eller med stöd av den. Kommunen kan bevilja undantag när det är fråga om bl.a.:

 • det i detaljplanen fastställda användningsändamålet för en byggplats
 • det i detaljplanen fastställda tillåtna antalet våningar på byggplatsen
 • byggrätt som bestämts i någon annan plan än en detaljplan
 • andra detaljplanebestämmelser, ringa avvikelser beviljas i samband med bygglov
 • ombyggnad av fritidshus till bostadshus för åretruntboende
 • bestämmelserna i byggnadsordningen.

Förutsättningar för undantag

Ett undantag får inte:

 • medföra olägenheter med tanke på planläggningen, genomförandet av planen eller annan reglering av områdesanvändningen
 • försvåra möjligheterna att uppnå målen för naturvården
 • försvåra möjligheterna att uppnå målen för skyddet av den byggda miljön
 • leda till byggande med betydande konsekvenser eller annars ha avsevärda skadliga miljökonsekvenser eller andra avsevärda och skadliga konsekvenser.

Handläggning av ansökan om undantag

Undantagsbeslut fattas i Grankulla av stadsstyrelsen efter att ärendet har behandlats i samhällstekniska utskottet. Till den del beslutet berör bostadsbyggande i olika byggnader fattas det av markanvändningschefen.

Anslag och meddelande om undantagsbeslut

Undantagsbeslut meddelas efter anslag, och den som saken gäller anses ha fått del av beslutet när det har meddelats. Om meddelandet av ett beslut som meddelas efter anslag informeras på anslagstavlan hos den myndighet som fattar beslutet före den dag beslutet meddelas.

Beslutet skickas till sökanden, de myndigheter som anges i markanvändnings- och byggförordningen (MarkByggF) och dem som i en anmärkning eller annars särskilt har begärt det.Hur man söker undantagsbeslut


Ansökan om undantagsbeslut ska lämnas in skriftligen till markanvändningsenheten. Ansökningsblanketten finns i spalten till höger under rubriken ”Blanketter”.

Viktig information om ansökan

 • Ett särskilt skäl ska alltid anges då man söker undantagsbeslut.
 • En situationsplan ska fogas till ansökan. Ur planen ska både befintliga och planerade byggnader eller byggåtgärder på byggplatsen framgå.
 • En utredning om hörande av grannarna ska fogas till ansökan om sökanden själv tar hand om att höra grannarna.
 • Om fastigheten har flera ägare, behövs underskrift eller fullmakt av samtliga ägare för att tillstånd ska kunna sökas.
 • Om sökanden är:
   • en person som inte äger byggplatsen, behövs fullmakt eller annat befullmäktigande från fastighetsägaren för att tillstånd ska kunna sökas,
   • ett dödsbo, behövs antingen förtydligande av lagfart eller utöver det gamla lagfartsbeviset en av magistraten bekräftad förteckning över delägarna i en bouppteckning,
   • ett bolag eller en förening, behövs också utdrag ur handels-/föreningsregistret, av vilket framgår firmateckningsrätten,

   • ett bostadsaktiebolag, behövs också utdrag ur protokollet från den bolagsstämma där beslut har fattats om att ansöka om tillstånd. I mindre betydande projekt räcker utdrag ur protokollet för husbolages styrelsemöte där beslut har fattats om att ansöka om tillstånd.

 • Ansökan med bilagor lämnas in till markanvändningsenheten.
 • Kartor och handlingar kan beställas hos markanvändningsenhetens kundtjänst. Handelsregisterutdrag kan beställas hos Patent- och registerstyrelsen, se dokumentbeställningar.