Tillstånd inom markanvändningen

Markanvändningsenheten beviljar markanvändningstillstånd och arrenderar temporärt ut markområden som staden äger.

Avvikelse från bestämmelser i en lagakraftvunnen detaljplan kräver undantagsbeslut innan ansökan om bygglov lämnas in. Markanvändningsenheten behandlar de ansökningar om undantag som ingår i kommunens befogenheter.