Valikko

Grankulla stads utvecklingsbild för markanvändning och boende 2015


Fullmäktige godkände Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende 2015 vid sammanträdet 21.9.2015 § 53.

Stadens utvecklingsbild för markanvändning och boende är ett målprogram som kompletterar stadens markanvändning och detaljplanering. Utvecklingsbilden är ett strategidokument som stöder markanvändningen och utvecklingen av områden. Utvecklingsbilden beaktar bl.a. befolkningstillväxten, tjänsternas hållbarhet och utvecklingsbehov, utvecklingen inom arbetsplatsernas antal, existerande planer för markanvändning, de omkringliggande områdenas struktur och eventuella projekt, samt allmänna trender i samhället. I likhet med en generalplan styr utvecklingsbilden detaljplaneringen och ger allmänna riktlinjer för hur markanvändningen ska utvecklas och var nyproduktion av bostäder och nya tjänster ska placeras. Skillnaden är att utvecklingsbilden inte är en plan med rättsverkan.

Den första utvecklingsbilden färdigställdes år 2010 och gällde åren 2009–2017. Den utvecklingsbild som fullmäktige godkände 21.9.2015 sträcker sig ända till 2040. Avsikten är att i fortsättningen se över den med ca 5 års mellanrum. Målet med utvecklingsbilden är att upprätthålla Grankullas livskraft och en behärskad tillväxttakt med beaktande av de lokala särdragen.

Utvecklingsarbetet fokuserar på de områden som redan är effektivt utbyggda, stationernas omgivning, områden längs med huvud- och matarleder, samt i mindre utsträckning och efter noggrann avvägning i eller kring områden med småhusbebyggelse. Med tanke på fortsatt planering är det av vikt att varje detaljplaneändring som inleds särskilt beaktar byggnadernas placering i sin omgivning, samt naturvärden, kulturhistoriska värden och rekreationsförbindelser. Målet för stadens befolkningstillväxt är 10 000 invånare fram till 2020 och 12 000 invånare fram till 2040. Målet är i linje med huvudstadsregionens mål på en procents tillväxt om året.
   
Utöver stadens egna mål har Grankulla förbundit sig att bygga i medeltal 60 bostäder om året under avtalsperioden för intentionsavtalet om markanvändning, boende och trafik (MBT) för 2012–2015. Åtagandena i enlighet med MBT-avtalet kommer att fortsättas även efter att den nuvarande perioden upphör.

Material
Grankullas utvecklingsbild för markanvändning och boende 2015 (pdf) (13.2 MB)
Utvecklingsbild