Valikko

Helsingforsvägen 10 (Raamattuopisto)

Kungörelse

AKTUELL DETALJPLANEÄNDRING

Stadsstyrelsen i Grankulla beslutade 18.5.2016 § 95 att utarbeta en detaljplaneändring för tomt 5 samt gatu- och parkområden i kvarter 400 i 3:e stadsdelen (Helsingforsvägen 10).

Målet är att ändra detaljplanen så att den utöver vidare utveckling av Raamattuopistos nuvarande verksamhet även gör det möjligt att avskilja en bostadstomt för flervåningshus.

Det program för deltagande och bedömning som gäller planläggningsarbetet är framlagt vid markanvändningsenheten i stadshuset samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp220.

Grankulla 16.8.2016

Stadsstyrelsen

Handlingar

PDB Helsingforsvägen 10 (pdf) (657 KB)


Planområdets läge på kartan