Valikko

En del av kvarter 92 samt rekreations- och gatuområden

UTKAST TILL DETALJPLANEÄNDRING FRAMLAGT (62 § i MarkByggL och 30 § i MarkByggF)

Ak 218
En del av kvarter 92 samt rekreations- och gatuområden


Ändringsområdet omfattar en del av kvarter 92 samt rekreations- och gatuområden 7:e stadsdelen (Norra Mossavägen 1–3 och Norra Heikelvägen 10–12).

Målet är att göra detaljplanen genomförbar genom att beakta områdets naturvärden och kulturhistoriska värden. Kvartersområdet för allmänna byggnader ändras till boende.

Utkastet är framlagt enligt 30 § i MarkByggF på anslagstavlan i stadshuset (Grankullavägen 10) 5.4.2018–14.5.2018 under tjänstetid 8.0015.45 samt på stadens webbplats www.grankulla.fi/Dp218.

Framläggningstiden för planutkastet som uppges i kungörelsen (5.4) har förlängts med en vecka. Tiden för framläggningen går ut 14.5.2018.


Kommunmedlemmarna och intressenterna har rätt att framföra åsikter om planutkastet. Eventuella åsikter ska lämnas skriftligen eller per e-post till samhällstekniska utskottet senast 14.5.2018. Postadress: Grankulla stad, samhällstekniska utskottet, PB 52, 02701 GRANKULLA, e-postadress: registratur@grankulla.fi, besöksadress: stadshuset, Grankullavägen 10. Intressenterna kan också muntligen framföra sina åsikter till markanvändningsenheten.

Beredare/närmare upplysningar: Matti Salminen tfn 050 411 1851, fornamn.efternamn@grankulla.fi

Grankulla 5.4.2018

Samhällstekniska utskottetPlanområdets läge på kartan