Valikko

Frågor och svar


Frågor gällande tävlingen kan skrivas in i fältet på sidans högra sida fram till 31.12.2015. Svaren publiceras på både finska och svenska på webbplatsen inom ungefär en vecka från det att frågan har ställts. Frågorna ska ställas anonymt.

Tävlingsförslaget förkastas om tävlingssekretessen hotas med avsikt.Fråga 1:

Är det möjligt att få ritningar över Grankulla stadshus (planritning, skärningar, fasader och takbild)?

På webbsidan ”Tävlingsprogram och material” har Pdf-dokumentet som gäller stadshuset ersatts med en ny fil, som innehåller situationsplanen, planritningarna och skärningarna.

Finns det en ritning som visar var det finns stora träd på tomten?

Det har inte ansetts ändamålsenligt att kartlägga trädbeståndet i det här skedet.

Vilken är grundvattennivån?

I det nuvarande centrumområdet finns grundvattnet på ca 1-2 meters djup från markytan.

Vilket material är miniatyrmodellen gjord av?

Miniatyrmodellen, i vilken förslagen ska sättas in, görs av vit 2 mm tjock plastskiva med 1 meters höjdkurvor. Byggnaderna skärs ut av 6 mm (i denna skala 3 m) tjock vit plastskiva så att en skivtjocklek motsvarar en våning. Dessutom visas väsentliga takformer (sadeltak, pulpettak m.fl.) med en noggrannhet som skalan möjliggör. 

Materialet för de modeller som anknyter till förslagen har inte begränsats. Modellen ska vara alltigenom vit.

Hur ser framtiden ut för kvarter 252?

Staden har ansökt om ett undantagsbeslut som gör det möjligt att genomföra det utbyggnadsalternativ som finns på webbsidorna. Undantaget beviljas av NTM-centralen. På sidan ”Bilder av området” har lagts till en illustration över centrum med hänvisning till stadsstyrelsens (KH) protokoll 14.10.2015 och länk till stadens beslutsprotokoll. Av stadsstyrelsens beredningstext och bilagor framgår projektets innehåll. Enligt tidplanen inleds byggandet år 2016, och projektet slutförs i sin helhet senast 2018.


Fråga 2:

Hurdana diskussioner har förts om alternativen när det gäller att bevara eller riva stadshuset?

Alternativen för saneringsprojektet som gäller stadshuset har behandlats bl.a. i samhällstekniska nämnden 19.8.2014 § 73 (protokollet finns på stadens webbplats). Nämndens protokoll görs upp endast på finska. Ärendets föredragningstext ger en bra översikt över bakgrunden och ett sammandrag av olika alternativ för saneringens omfattning samt alternativet att överge tanken på ett saneringsprojekt. De saneringsplaner med kostnadskalkyler som tas upp i texten grundar sig uteslutande på byggnads- och fastighetstekniska grundreparationer, och beaktar därmed inte nödvändiga ändringar i funktioner.Fråga 3:

Är det möjligt att få ett mindre tätt punktmoln över det granskade områdets terräng?

I lantmäteriverkets filtjänst för avgiftsfri data https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/kartta?lang=sv kan man ladda ned ett färdigt klassificerat laserskanningmaterial kartbladsvis över önskat område. En produktbeskrivning över materialet finns här: http://www.maanmittauslaitos.fi/sv/digituotteet/laserskannat-material.

Det finns inget avgränsat laserskanningmaterial för det granskade området. Fråga 4:

Det generella kartmaterialet i DWG som ligger ute av tomt och analyseringsområde är till stor del ett 2D-material. Är det möjligt att få tillgång till samma utsnitt innehållande 3D-information?

Tyvärr finns det inte 3D-material av baskartan att tillgå.

 Fråga 5:

Ska man föreslå en ny plats inom tävlingsområdet för det daghem som rivs, eller har man ansett att Sansåkers daghem räcker till?

Tävlingsdeltagarna behöver inte ta ställning till daghemsfunktionerna. De daghemsplatser som försvinner placeras annanstans.


Fråga 6:

Vilken betydelse har det område som ska granskas?

Lösningarna i tävlingsområdet bör passa in i det omgivande området som ska granskas (Grankullas centrumområde) och komplettera den redan utbyggda helheten. Förslaget ska fokusera på planeringsområdet. På det område som ska granskas kan man placera t.ex. befintliga skulpturer.

I hur stor omfattning ska man presentera tävlingsområdets omgivning i den övergripande planen (1:1000)?

I den övergripande planen presenteras i första hand tävlingsförslaget. Tävlingsdeltagarna presenterar tävlingsområdets omgivning enligt eget övervägande.  

Är Gula villan byggd i trä?

Gula villans huvudmassa är byggd i trä. Den senare uppförda tillbyggnadsdelen är byggd i sten och rappad.Fråga 7:

Kan en plan av källarvåningen fogas till materialet?

Planen över stadshusets källare har fogats till materialet.

Finns i källarvåningen viktiga tekniska utrymmen?

Det finns inte sådana tekniska utrymmen i stadshusets källare som skulle ha betydelse i denna granskning. En detaljerad granskning av källarutrymmena behövs inte/är inte nödvändig i denna skala.

Hurudan värmeförsörjning har byggnaden?

Stadshuset är anslutet till fjärrvärmenätet. Områdets underjordiska kablar behöver inte beaktas i tävlingsförslagen.