Stadshuskvarteret i Grankulla


Prisutdelningen hölls 19.5.2016

Tävlingens resultat publicerades i samband med Granidagen, torsdagen 19.5.2016, då också prisutdelningen hölls.
De prisbelönta förslagen med uppgifter om upphovsmännen samt bedömningsprotokollet är framlagda i stadshusets entréhall 20–3.6.2016 samt på sidan ”Tävlingsresultat”.

Allmän idétävling för detaljplanering

Grankulla stad och Finlands Arkitektförbund (SAFA) arrangerar en allmän planeringstävling 2.11.2015–15.2.2016.

Det primära målet med tävlingen är att samla idéer inför en ändring av detaljplanen som gäller centrumområdets fortsatta utveckling. Målet är att fortsätta Grankulla centrums högklassiga stadsbyggande från 2000-talet också söder om Grankullavägen. Stadshuskvarteret kommer att fullborda centrumhelheten.

Tävlingen har som syfte att skapa ett centrumområde med enhetlig stadsbild, där byggnaderna med gaturum och torg ska bilda en stadsmiljö med Grankullakaraktär. Det är främst bostäder som ska placeras på området, med en proportionerlig volym affärs- och kontorslokaler samt stadens förvaltningslokaler. Tävlingsdeltagaren ska avväga om den befintliga stadshusbyggnaden ska renoveras eller rivas helt eller delvis. Vid rivning ska en ny plats inom tävlingsområdet anvisas för förvaltningslokalerna.

Tävlingsförslagen förväntas presentera ett genomförbart, realistiskt och högklassigt grepp. I samband med att tävlingen bedöms kommer en totalekonomisk analys att göras upp över de förslag som fått de högsta poängen för att klargöra förslagens tekniska och ekonomiska realiteter.


Tidtabell för tävlingenTävlingstiden

Tävlingsseminarium

Ett inledande seminarium avsett för deltagarna hålls i fullmäktigesalen på Grankulla stadshus torsdagen 12.11.2015 kl. 15–17.

Vid seminariet presenteras bakgrundsinformation om tävlingen och kompletterande information om tävlingsprogrammets mål. Deltagarna har möjlighet att ställa frågor till arrangörerna och prisnämnden gällande precisering av tävlingens innehåll och mål.

Besök på tävlingsområdet

Inget skilt besök på tävlingsområdet kommer att ordnas i samband med tävlingen. Deltagarna uppmanas att besöka området på egen hand.

Inlämning av tävlingsförslag

Tävlingsförslagen ska lämnas in enligt instruktionerna i tävlingsprogrammet senast måndagen den 15.2.2016 kl. 15.45 eller levereras som rekommenderat brev till posten eller annan leverantör under samma dag.

Inlämning av modeller

Modellerna ska lämnas in enligt instruktionerna i tävlingsprogrammet senast måndagen den 29.2.2016 kl. 15.45 eller levereras som rekommenderat brev till posten eller annan leverantör under samma dag.


Pseudonymerna för de inkomna förslagen publiceras på tävlingens webbplats senast tisdagen 8.3.2016

Prisutdelning

Målsättningen är att avgöra tävlingen i april 2016.
Prisutdelningen hålls i maj 2016.
Närmare information om prisutdelningen läggs upp senare på denna webbplats.